Gatavojoties vizītei, eksperti izskatīja izstrādāto studiju virziena un studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu, savukārt vizītes laikā tikās ar akadēmijas vadību, kvalitātes vadības sistēmas un pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes darba grupu, studiju virziena vadību un studiju programmu direktorēm, abu studiju programmu akadēmisko personālu, studējošajiem, absolventiem, darba devējiem, kā arī iepazinās ar programmas īstenošanai nepieciešamo RTA infrastruktūru, mācību telpām, darbnīcām un laboratorijām, apskatīja materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Eksperti akcentēja RTA inženierzinātņu jomas nozīmi Latgales sociāli ekonomiskajā attīstībā, jo arī studiju virziena atbilstošās studiju programmas pārstāv tautsaimniecības nozares, kas atzītas par būtiskām Latgales reģiona attīstības plānošanas dokumentos.

Akreditācijas komisijas ziņojums un gala novērtējums ir sagaidāms šī gada jūlijā.

#