Sapulcē piedalījās partneri no Bulgārijas, Turcijas, Spānijas, Itālijas, Maltas un Portugāles, savukārt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju pārstāvēja projekta koordinatores Dr.paed., asoc.prof. Mārīte Rozenfelde, Mg.translat. Ilze Skromule un jomas speciāliste Mg.spec. paed. Aija Tereško. Sapulces gaitā tika pārrunātas projekta aktualitātes, analizēti līdz šim paveiktie uzdevumi un izvirzīti mērķi nākamajam darba cēlienam.

Šo dažu mēnešu laikā, kopš projekta komanda uzsākusi darbu, ir paveikts daudz. Ir izpētīts un secināts, kuras jomas jāpārbauda, vērtējot bērna mācīšanās prasmes 1. klases noslēgumā, un, balsoties uz šo teorētisko pamatojumu, radīts novērtēšanas rīks, ko izmantot darbā ar pirmklasniekiem, lai identificētu tos bērnus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību. Sadarbībā ar Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju, it īpaši skolotājām Diānu Gurgāni un Inesi Indriksoni, ir veikts darbs ar pirmklasniekiem, pārbaudot izstrādāto materiālu efektivitāti.

Tāpat, gatavojoties nākamajam projekta posmam, kura laikā paredzēts izstrādāt jaunu E-kursu, pateicoties RTA IT jomas speciālistam Mihailam Kijaško, ir sākts darbs Moodle vidēhttps://cotic.rta.lv/, kur ar laiku tiks pievienots jaunā E-kursa saturs. Tāpat ir uzrakstītas vadlīnijas kvalitatīva E-kursa izveidei Moodle vidē.

Jāatgādina, ka projekta CoTIC galvenais mērķis ir uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti iekļaujošās izglītības kontekstā. Projekta darbības laikā partnerorganizācijas izstrādās un praksē pārbaudīs kolaboratīvās mācīšanas metodiku, ar kuras palīdzību sākumskolas skolotāji, speciālās izglītības skolotāji un psihologi sadarbosies, lai palīdzētu sākumskolas skolēniem ar mācīšanās grūtībām labāk iekļauties mācību procesā. Visi projekta CoTIC laikā radītie materiāli tiks pārbaudīti praksē, kā arī izmantoti par pamatu jauna E-kursa izstrādē.

Projekta koordinatore Ilze Skromule
Publicitātes foto