Mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu pedagogi, speciālās izglītības iestāžu pedagogi, kuri realizē atbilstošu speciālās izglītības programmu un kuriem nav atbilstošas speciālās izglītības.

Programmas apjoms: 120 akadēmiskās stundas:

  • 36 – tiešsaistes kontaktstundas (attālināti),
  • 32 – klātienes kontaktstundas,
  • 34 – prakse,
  • 18 – patstāvīgais darbs.

Programmas saturs. Pedagogi pilnveido zināšanas par izglītojamo ar dažādām attīstības traucējumu smaguma pakāpēm psiholoģiski pedagoģiskajām īpatnībām mācību procesā un apgūst to mazināšanas, korekcijas, kā arī vispārējās attīstības veicināšanas iespējas. Skolotāji apgūst septiņu jomu mācību priekšmetu mācīšanas metodikas speciālajā izglītībā (arī pirmsskolas līmenī), individuālo izglītības programmu izstrādes pamatprasmes, kā arī apgūst klasiskās, aktīvās un netradicionālās darba metodes, kuras iespējams izmantot izglītojamo attīstības, komunikācijas un socializācijas veicināšanai.

Pedagogi veic profesionālo praksi iekļaujošajās un speciālajās mācību iestādēs. Praksē sagaidāmie uzdevumi: novērot un izvērtēt skolotāju darbu septiņu jomu mācību priekšmetu stundās un praktiski izmantot speciālās didaktikas darba metodikas, patstāvīgi novadīt mācību stundas, demonstrējot iegūto teorētisko zināšanu un prakses sinerģiju. Prakse noslēdzas ar prakses mapes izstrādi un rezultātu prezentāciju.

Programmas īstenošana: 2022.gada 14. jūnijs – 4. novembris; prakses norises laiks ir plānots no 2022.gada 5. septembra līdz 28. oktobrim.

Nodarbību grafiks būs pieejams pēc pretendenta apstiprinājuma dalībai pedagogu profesionālās pilnveides programmā.

Programmas norises vietaRTA e-mācību vide (Zoom un ekursi.rta.lv).

Programmas vadītājaDr.paed., asoc. profesore Mārīte Rozenfelde

KontaktpersonaAnita Strode, e-pasta adrese: muzizglitiba@rta.lv, tālrunis: 29336118

PIETEIKŠANĀS līdz 31.maijam.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka vietu skaits ir ierobežots un grupas izveide notiks pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskā secībā. Ja pieteikumu skaits pārsniegs noteikto vietu skaitu programmā, no vienas izglītības iestādes tiks uzņemti ne vairāk kā divi pedagogi.

Pieteikšanās anketa:https://forms.gle/fdWG9znCFGxqz7Yr6