“Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003).Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” Studiju kvalitātes komisija 2022. gada 26. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu iekļaut Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālo bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” ar vērtējumu “labi”.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā kopš 2020. gada 1. septembra tiek īstenota ESF SAM 8.2.1. projektā “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports”” izstrādātā profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā pedagoģija”.

Lai izvērtētu studiju programmu, iekļaušanai akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”, Akadēmiskās informācijas centrs apstiprināja novērtēšanas ekspertus speciālās izglītības jomā.

Eksperti, izvērtējot ziņojumu iekļaušanai akreditētajā studiju virzienā un piedaloties novērtēšanas vizītē RTA, secināja, ka studiju programma ir aktuāla, unikāla un nozīmīga Latvijas sabiedrībā, sagatavojot speciālās izglītības skolotājus vairākās specializācijās. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un rezultāti atbilst RTA un Latvijas izglītības attīstības mērķiem. Studiju programmas akadēmiskais personāls ir kvalificēts un motivēts veidot demokrātisku un atbalstošu atmosfēru studiju procesā, kas savukārt stimulē studējošo personības izaugsmi un viņu akadēmisko kompetenču attīstību. Eksperti rosināja turpināt darbu pie zinātnisko projektu izstrādes speciālās izglītības jomā un stimulēt studējošos iesaistīties apmaiņas programmās.

Eksperti ieteica iekļaut profesionālā bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” un novērtēja studiju programmu ar vērtējumu “labi”.

Studiju kvalitātes komisija 26. oktobra sēdē atbalstīja ekspertu slēdzienu un secināja, ka RTA profesionālā bakalaura studiju programma “Speciālā izglītība” atbilst studiju virzienam “Izglītība, pedagoģija un sports”.

 

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns Jānis Dzerviniks