Projekta darbības laiks: 01.10.2019 - 30.09.2021

Projektā īstenotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā ir izstrādāta monogrāfija, zinātniskās publikācijas un rokasgrāmata (”Mentoring Handbook”).

Monogrāfija būs noderīga mentoriem, koncentrējoties uz konkrētiem komunikācijas procesiem, kā arī pētniekiem, kurus interesē mentoru un pieredzes pārņēmēju komunikācija. Monogrāfijas nodaļas ir sakārtotas divās daļās. 1. daļa sniedz pārskatu par dažādiem mentoringa aspektiem, piemēram, komunikācijas prasmēm, mentoringa specifiku uzņēmējdarbībā un mentoringu elektroniskajā vidē. 2. daļā apskatīti rezultāti par komunikācijas kompetencēm mentoringā piecās valstīs - Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, Polijā un Itālijā.

Monogrāfijas elektroniskā versija

Projekta īstenošanas rezultātā ir izstrādātas zinātniskās publikācijas. Visu partneru zinātniskās publikācijas atrodamas zinātniskajos žurnālos un konferenču rakstu krājumos.

Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas izstrādātā zinātniskā publikācija: “Principles of effective mentoring communication in entrepreneurship” pieejama:https://orcid.org/0000-0002-0344-3662

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas un Utenos Kolegijas kopīgi izstrādātā zinātniskā publikācija: “Expression of communication skills and benefits for creating an effective mentoring environment. Comparative analysis of the case of Lithuania and Latvia” pieejama:http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/6651

Projekta īstenošanas rezultātā ir izstrādāta rokasgrāmata (”Mentoring Handbook”), kuras mērķis ir sniegt teorētiskās un praktiskas zināšanas un padomus, kā nodrošināt pareizu saziņu un mijiedarbību starp mentoriem un apmācāmajiem.

Rokasgrāmata koncentrējas uz dažādiem mentoringa, uzņēmējdarbības un komunikācijas aspektiem. Rokasgrāmata sastāv no sešām nodaļām, katras nodaļas ievadā ir uzskaitītas apskatāmās tēmas un jēdzieni, kam seko plašāks teorētiskais izklāsts un praktiski piemēri, savukārt beigās lasītāji var pārbaudīt savas zināšanas. Rokasgrāmata ir paredzēta skolotājiem, studentiem, mentoriem un mentoriem, kā arī citām ieinteresētajām personām, kuras vēlas uzlabot savu verbālo un neverbālo komunikāciju.

Rokasgrāmatas elektroniskā versijā pieejama RTA mājas lapā un visu partneru mājas lapās gan angļu, gan nacionālajās valodās:
1-2 part:https://ej.uz/w8ps3-6 part:https://ej.uz/d7ae

Mentoringa Rokasgrāmata