#ERASMUS+ programme
KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA201 - Strategic Partnerships for school education

Divu dienu laikā tika analizēts iepriekš plānotais un paveiktais kopš projekta uzsākšanas. Katras valsts (Bulgārija, Portugāle, Rumānija, Turcija, Latvija) pārstāvji 20 minūšu prezentācijās iepazīstināja kolēģus ar izdarīto savā valstī un piesaistītajās partnerorganizācijās.

Kopumā, visiem partneriem sadarbojoties, ir izstrādāta Rokasgrāmata skolotājiem, kurā katras valsts projekta komanda izstrādāja vienu nodaļu. Latvijas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) asociētā profesore Mārīte Rozenfelde izstrādāja nodaļu par vienaudžu sadarbības – palīdzības sniegšanas viens otram, proti, metodoloģiju STEM mācību priekšmetu apguves procesā. Mācīšanās klasē ar vienaudžu palīdzību ir tendence pedagoģijā, kas arvien vairāk piesaista mācību un attīstības pasauli, skolotāju uzmanību. Kombinēta mācību pieeja: dažādu darba metožu un paņēmienu pielietojums skolotāja darbā, tajā skaitā mācīšanās klasē ar vienaudžu palīdzību, var sniegt labus rezultātus: skolēnu savstarpēju informācijas apmaiņu, zināšanu veidošanu, komunikācijas, patstāvības prasmju attīstību. Kopīgais faktors ir tas, ka zināšanas sniedz un palīdz saprast nevis skolotājs, bet klasesbiedrs, kurš ir sapratis apgūstamo un vienkāršā veida paskaidro otram, ko pats ir sapratis un kā tālāk jārīkojas, vai klasesbiedrs, ar kuru pārrunā apgūto un saprasto, kā arī darba veikšanas iespējas un variantus. Protams, ka skolēns nespēs sniegt tik labu atbalstu otram kā skolotājs, bet tomēr šajā gadījumā ieguvēji ir visi iesaistītie. Viens skolēns skaidrodams otram, atkārto, sasistematizē, papildina savas zināšanas un iemācās tās pasniegt/izskaidrot otram, sāk labāk saprast mācīšanās procesu, šķēršļus un veidus, kā tos pārvarēt. Otrs skolēns, kuru māca, papildus saņem uzmanību, emocionālu atbalstu, patstāvīgu, individuālu atsauksmi par veikto, iespējams, labāk uztver, saprot to, kas jāapgūst un rezultātā spēj prasīto izdarīt. Skolēni abpusēji iemācās komunicēt un uzticēties. Vienlaicīgi, ieguvējs ir arī skolotājs, kurš gūst pieredzi kā uztver un saprot informāciju dažādi skolēni, kā labāk izskaidrot tēmas skolēnam ar vājākām mācīšanās prasmēm.

Projekta darbības laikā, piesaistītajās partnervalstu izglītības iestādēs izveidoti un darbojas lasīšanas klubi. RTA partneris projekta īstenošanā ir Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, kurā tika izveidots un skolotājas Ingas Zeltiņas vadībā darbojas šāds lasīšanas klubs.

Notikuši divi no četriem ieplānotajiem mācību braucieniem uz Turciju un Portugāli, kurā projektā iesaistītie Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolotāji iepazina labāko projektā iesaistīto izglītības iestāžu darba pieredzi strādājot ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā arī grūtības STEM mācību priekšmetu apguvē, paši piedalījās praktiskajās nodarbībās, iepazīstot citu valstu pieredzi, popularizējot savu.

Pirmajā projekta partneru sanāksmes dienā tika analizēta projekta jau sasniegto rezultātu izplatīšanas gaita un plānotie pasākumi katrā valstī.

Otrajā sanāksmes dienā tika apspriesta projekta nākošo uzdevumu un aktivitāšu īstenošanas gaita. Projekta vadītāja Fatima Almeida no Portugāles (Agrupamento de Escolas de Mangualde), demonstrēja praktiskus piemērus un videofilmas, lai visiem projekta partneriem sniegtu informāciju par to, kādus redz projekta rezultātus, izdiskutētu un panāktu vienošanos par to īstenošanu.

Projekta vadītāja RTA
Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde

# #