# #

Būvdarbu gaitā radās domstarpības ar būvnieku, kas noveda līdz pretenzijām par veikto darbu atbilstību projektam, kvalitāti un visbeidzot par ēkas drošumu pēc remontdarbiem. Lai pārliecinātos par veikto darbu kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām, tika veiktas vairākas pārbaudes.

Pamatojoties uz 2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 61.1. un 61.2. punktu, RTA noorganizēja būves ekspertīzi. Būves ekspertīzi veica SIA “Būvprocess”. Ekspertīzē konstatēja, ka “Pārkāpts Būvniecības likuma 9. pants sekojoši:

1. Nav izpildītas būtiskās būvei izvirzāmās prasības par būves būvniecību un ekspluatāciju atbilstoši tās lietošanas veidam un būve nenodrošina tās atbilstību šādām būtiskām prasībām:
Būve ekspluatācijas laikā nenodrošina mehānisko stiprību un stabilitāti, sakarā ar ekspertīzē konstatēto pārsegumu paneļu nepietiekamo nestspēju.

#

2. Būve ekspluatācijas laikā nenodrošina higiēnas prasības, sakarā ar vannas istabu sienu un grīdas nepiemērotu apdares risinājumu, kas rada riskus par netīrumu baktēriju uzkrāšanos higiēniskās tīrības uzturēšanai nepieejamās vietās.

#

3. Objekta Būvprojekta un izbūves risinājumi neatbilst Būvniecības likuma 9. panta “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības” sadaļas “energoefektivitāte” un LBN 002-15/LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.”

#

Pēc ekspertīzes veikšanas ēku apsekoja Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk tekstā - BVKB). 16.07.2021. RTA saņēma BVKB 16.07.2021. atzinumu par būves pārbaudi Nr. BIS-BV-19.9-2021-9119, kur inspektors M.Bernāns apturēja būvdarbus visā objektā. Būvdarbu atsākšana būs iespējama pēc BVKB būvinspektora vai BVKB attiecīga administratīvā akta saņemšanas par būvdarbu atsākšanas atļaušanu. Turklāt BVKB pieprasīja no būvprojekta autoriem izskatīt Ekspertīzes atzinumu un sniegt komentārus par Ekspertīzes saturu, savukārt būvdarbu veicējam, atbildīgam būvdarbu vadītājam, būvuzraugam un autoruzraugam, uzlika par pienākumu iesniegt BVKB paskaidrojumus par atzinumā konstatēto. Termiņš paskaidrojumu sniegšanai tika noteikts 29.07.2021. Norādītajā termiņā paskaidrojumi netika iesniegti. Vien 2021.gada 9.augustā personu apvienības pilnvarotā persona SIA “ARMS Group” iesniedza skaidrojumu, kurā nepiekrita ekspertīzē konstatētajam. Līdz ar to ir radies strīds starp RTA un būvnieku, kuru, visticamāk, ārpus tiesas ceļā nebūs iespējams atrisināt. Tāpēc vienīgais, kas atliek, ir gatavoties tiesvedībai.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana un vieda energovadība RTA dienesta viesnīcas ēkā, kas pilnībā saskan ar SAM 4.2.1.2. pirmās atlases kārtas mērķiem. Līdz ar to šī projekta realizēšana dos ieguldījumu kopīgo SAM 4.2.1.2. mērķu sasniegšanā.

Plānotie rezultāti: ekspluatācijā nodota ēka, kuras enerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 34,21 kWh/m2 gadā, oglekļa dioksīda emisija nepārsniedz 4205,22 kg CO2 gadā.

Kopējās projekta izmaksas ir 3020790,70 euro, tai skaitā PVN. Attiecināmās izmaksas ir 670 530,00 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 569 950,50 euro.