Darbu ir sācis Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts Nr. 2021-1-BG01-KA220-SCH-000031633 CoTIC (Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom). Projekta mērķus plānots sasniegt divu gadu laikā. Tajā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbosies ar Bulgārijas, Turcijas, Spānijas, Itālijas, Maltas un Portugāles organizācijām. Visas iesaistītās organizācijas darbojas izglītības jomā, pārstāvot dažādus izglītības līmeņus – sākot no sākumskolas līdz pat pieaugušo izglītībai.

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti iekļaujošās izglītības kontekstā. Projekta darbības laikā partnerorganizācijas izstrādās un praksē pārbaudīs kolaboratīvās mācīšanas metodiku, ar kuras palīdzību sākumskolas skolotāji, speciālās izglītības skolotāji un psihologi sadarbosies, lai palīdzētu sākumskolas skolēniem ar mācīšanās grūtībām labāk iekļauties mācību procesā.

Projekta sākumposmā tiks izstrādāts novērtēšanas rīks, kas ļaus pārbaudīt visus klases skolēnus un pamanīt tos, kam ir mācīšanās grūtības. Pēc tam bērni, kas novērtēšanas laikā būs uzrādījuši zemākos rezultātus, varēs piedalīties individuālās nodarbībās, strādājot katrs savā tempā ar materiāliem, kas pielāgoti viņu vajadzībām un spējām.

Visi projekta CoTIC laikā radītie materiāli tiks pārbaudīti praksē, kā arī izmantoti par pamatu jauna E-kursa izstrādē.

2022. gada 3.-4. februārī tiešsaistē notika partnerorganizāciju pārstāvju tikšanās, kuras laikā tās vienojās par projekta organizatoriskajiem jautājumiem un veicamajiem uzdevumiem. Tikšanās laikā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju pārstāvēja Dr. paed. Mārīte Rozenfelde un Mg. translat. Ilze Skromule.

Projekta koordinatore, Ilze Skromule