Konference notika 24. reizi un trešo reizi attālināti, izmantojot MS Teams platformu. Konferencē piedalījās 43 dalībnieki, kuri uzstājās ar 34 referātiem. Savus pētījumus prezentēja studenti un docētāji no Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes (Lietuva), Utenas Lietišķo zinātņu universitātes (Lietuva), Latvijas Lauksaimniecības universitātes Malnavas koledžas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, kā arī akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes bakalaura, maģistra programmu studenti un docētāji.

Konferences sākumā dalībniekus uzrunāja RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iluta Arbidāne, novēlot iegūt vērtīgas atziņas no konferences referātiem. Tāpat katrā darba grupā dalībniekus sveica to vadītāji.

Darbs noritēja četrās darba grupās: trīs grupas „Ekonomika un vadība” virzienā un viena grupa „Tiesību zinātnes” virzienā.

Virziena „Ekonomika un vadība” 1. darba grupas (vadītāja Mg. oec. Inta Kotāne) sesijas ietvaros dalībnieki prezentēja un diskutēja par aktuāliem makroekonomikas un mikroekonomikas jautājumiem: patērētāju rīcību ietekmējošie faktori, izvēloties produktus ar ilgtspējīgu iepakojumu; Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu zināšanas un izpratne par digitālo mārketingu; nodokļu uzskaites, kontroles un analīzes aspekti; statistisko metožu pielietojums studējošo pētniecības darbos; Latvijas lauksaimniecības politikas un prakses, un pasažieru transportlīdzekļu ekspluatācijas aktualitātes.

Virziena „Ekonomika un vadība” 2.darba grupas (vadītāja Mg.soc.sc. Daina Znotiņa) sesijā tika skatītās izvēlētās aktuālās pētījumu tēmas par vadības, ekonomikas un finanšu pārvaldības jautājumiem Latvijas un Lietuvas pārstāvjiem bija līdzīgas. Darba grupas vadītāja Daina Znotiņa norāda: “Zinātnisko darbu vadītājiem būtu ieteicams veicināt studentu pētniecisko darbu pie kopīgiem pētījumiem, kas sekmētu starptautisko sadarbību un studentu iesaisti starptautiskos pētījumos”.

Virziena „Ekonomika un vadība” 3.darba grupas (vadītāja Mg. oec. Iveta Dembovska) sesijā tika prezentēti interesanti pētījumi par 9 dažādām tēmām. Apskatītas personālvadības problēmas Lietuvas uzņēmumos un diskusijā tika secināts, ka tās ir ļoti līdzīgas arī uzņēmumiem Latvijā. Prezentēti pētījumu rezultāti gan par minimālo algu un tās ietekmi uz dzīves standartiem trīs Baltijas valstīs, gan salīdzināti galvenie makroekonomiskie rādītāji Baltijas valstīs un atsevišķās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Skatīti pētījumi par tūrisma nozari - gan Covid-19 ietekmi uz tūrisma attīstību, gan arī pasākumu tūrisma būtību un nozīmi. Diskusijas raisījās par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņu ietekmi uz nodokļu maksātāju darba ienākumiem un studentu kredītu tendencēm Baltijas valstīs. Darba grupas vadītāja Iveta Dembovska pateicas visiem, kas uzstājās ar pētījumu rezultātiem un novēl veiksmi turpmākajos darbos.

Tiesību zinātnes darba grupā (vadītāji Mg. iur. Aldis Kaļva un Mg. iur. Juna Kjakšta) ar saviem pētījumiem piedalījās 11 referenti. Konferences dalībnieki savos pētījumos apskatīja tādas aktuālas tēmas kā vienlīdzības principa ievērošana publiskajos iepirkumos, dzīvojamās mājas pārvaldnieka un pārvaldnieka maiņas tiesiskie aspekti, mediācija, tās pamatprincipi un tiesiskais raksturojums, apsūdzētā liecības un to pārbaude kriminālprocesā u.c. Referātu temati bija ļoti dažādi, parādot civiltiesību jomas šī brīža aktualitātes - droša lietotāju autentifikācija maksājumos, darba laika uzskaite attālinātajā darbā, distances ietekme līgumos un arī saskarsmes tiesībās, medicīnas tiesību jauninājumi un draudzes izveides līkloči. Darba grupas vadītāji atzīst: “Priecēja tas, ka referenti bija labi sagatavojušies un spēja argumentēti izklāstīt pētījumos aktualizētos problēmjautājumus, piedāvājot savus risinājumus/ ieteikumus”.

Konferences organizatore Anita Puzule