Angļu valodas mācību priekšmeta saturs un didaktika (B)


 

Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, kuriem ir cita vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kvalifikācija tajā pašā tematiskajā jomā.

Uzņemšanas prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un vidējās izglītības skolotāja kvalifikācija ar tiesībām mācīt angļu valodas skolotāja kvalifikācijai radniecīgas nozares mācību priekšmetu (vai pielīdzināma augstākā izglītība).

Papildu prasības: nepieciešamas angļu valodas zināšanas B2 – C1 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm. Pretendenti (izņemot pedagogi ar angļu valodas skolotāja pamatskolā kvalifikāciju) kārto angļu valodas zināšanu pārbaudījumu.

Programmas moduļi un tēmas:

 • Aktuālais vispārējās vidējās izglītības pedagoģijā un psiholoģijā:
 • pedagoģijas paradigmas un  mūsdienu izglītības filozofijas attīstības tendences;
 • vecumposmu pedagoģijas pamatjautājumi;
 • motivācija un mācīšanās motīvi;
 • komunikācijas loma socializācijā un personības pašrealizācijā;
 • grupas dinamika un komandas veidošana.
 • Angļu valodas un kultūras studiju paradigmas:
 • angliski runājošo valstu kultūras studijas;
 • mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu valodā;
 • komunikatīvā angļu valodas gramatika;
 • starpkultūru kompetence angļu valodas apguves kontekstā.
 • Mācību priekšmeta metodikas un didaktikas modulis:
 • mācību saturs un mācību procesa plānošana, organizēšana un vadīšana;
 • mācību procesa un rezultātu novērtēšana;
 • digitālie rīki svešvalodu mācīšanā un  apguvē;
 • praktikums (angļu valodas mācīšanas metodika vidējās vispārējās izglītības iestādē).
 • Prakse un tās izvērtējums.
 • Noslēguma darba (skolotāja portfelis angļu valodas mācīšanas metodikā vispārējās vidējās izglītības iestādē) sagatavošana un prezentācija.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programma; apjoms - 320 akadēmiskās stundas (no tām apmācība angļu valodā – 200 akadēmiskās kontaktstundas)klātienes pilna laika programma. Mācību valodas: latviešu, angļu.

Kursu norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.