"Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRADE" Nr.8.2.3.0/22/A/004

Projekta mērķis:

Ieviest digitalizācijas iniciatīvas, kas veicinās mūsdienīgos, inovatīvos risinājumos balstītu studiju procesu radošajās industrijās. Studiju kvalitātes pilnveidei tiks izstrādāti un ieviesti jauni, automatizēti IT risinājumi, kas pilnveidos augstskolu mācību kvalitāti, studējošo digitālās prasmes un stiprinās augstskolu digitālo kapacitāti, izstrādājot un ieviešot inovatīvus digitālus risinājumus studiju procesā, mācību rezultātu analīzē un augstskolu darbībā, tai skaitā izstrādājot un ieviešot starpinstitūciju sadarbības un koplietošanas risinājumus radošajām nozarēm.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi:

 • Studentu digitālo prasmju apguves satura, metožu un tehnoloģiju izstrāde, pielāgošana un ieviešana, pilnveidojot esošos un izstrādājot jaunus B un C kursus / moduļus 7 radošajām nozarēm prioritārās tēmās automatizācijas riku apgūšanai radošo industriju un mākslas studiju programmās Latvijas augstskolās;
 • Laboratoriju izveide/ pilnveidošana 7 prioritārajās tēmās, lai stiprinātu augstskolu digitālo kapacitāti un nodrošinātu studiju procesu sasaisti ar digitālajām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas radošajās nozares;
 • 9 digitālo risinājumu un platformu izstrāde vai pilnveide augstskolu digitālās kapacitātes stiprināšanai un digitalizēto studiju kursu nodrošināšanai, t.sk.:
 • a)Izglītības lietojumprogrammas un iekārtu vadības sistēmas izstrādi;
 • b)programmatūras izstrādi studentu lietu izveidei un digitalizācijai, analītikai;  
 • Komunikācijas un publikācijas pasākumi
 • Projekta vadība un īstenošana

Projekta rezultāti:

 • Augstskolu skaits, kuras saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu digitalizācijas iniciatīvu ieviešanai, kas veicina mūsdienīgu, inovatīvos tehnoloģiskos risinājumos balstītu studiju procesu – 6
 • Augstskolu skaits , kuras ieviesušas digitalizācijas iniciatīvas, kas veicina mūsdienīgu, inovatīvos tehnoloģiskos risinājumos balstītu studiju procesu – 6
 • Juanu kursu izveide/ esošo kursu adaptācija un integrācija studiju procesā augstskolās- 7
 • Digitālie risinājumi un platformas izglītībai un partneru sadarbībai – 9
 • Mācību aprīkojums augstskolās un sadarbības partneru telpās -5

Partneru saraksts:

 • Ekonomikas un kultūras augstskola (vadošais partneris)
 • Latvijas Universitāte
 • Transporta un sakaru institūts
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
 • Vidzemes augstskola
 • Liepājas Universitāte
 • Latvijas Digitālais akselerators
 • Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks
 • Valmieras Attīstības aģentūra

Projekta kopējais finansējums:

1 682 157,84 EUR, t.sk. ESF finansējums 1 429 834,16 EUR un valsts budžeta finansējums 252 323,68 EUR.

RTA daļa – 192 752,69 EUR

Projekta finansējuma avots: ESF finansējums - 85%, valsts budžeta finansējums – 15%

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā:

 • S.Kauliņa (projekta RTA koordinatore)
 • I.Runča (grāmatvede)
 • I.Kukule( projekta vadītāja asistents)
 • R. Glaudiņš ( tehniskās jomas vadītājs)
 • A.Pacejs ( digitalizācijas mentors aģents)
 •  A.Strode
 • I.Bodža
 • M.Brokāne
 • S. Mežinska
 • I.Unzule
 • D.Apele
 • A.Bulis
 • Z.Pigožne
 • I.Dundure