Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei (IzVeTSKKEI)

Projekta numurs: lzp-2020/1-0178

Projekta vadītājs/koordinators: Velta Ļubkina

Projekta mērķis: izpētīt izglītības vērtības ietekmi Latvijas sabiedrības izaugsmē sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā, nodrošinot ieguldījumu humānā kapitāla produktivitātē Latvijas reģionālajā kontekstā, izstrādājot rekomendācijas uzņēmējiem un sociālās un kultūras jomas politikas veidotājiem, kas var tikt izmantotas akadēmiskā vidē izglītības procesa pilnveidei.

Projekta anotācija un galvenie uzdevumi: Zinātnisko avotu un dažādu izglītības procesu sabiedrībā analīze. Iedzīvotāju aptauja 3 Latvijas reģionos. Kvalitatīvā aptaujas metode (mērķis: iegūt padziļinātu izpratni par noteiktu jautājumu, cilvēku domāšanas un motivācijas izzināšana, dodot respondentiem izteikt savas sajūtas, idejas, problēmjautājumus. Ar aptaujas palīdzību tiks izzināta gan respondentu attieksme pret izglītību, gan iespējamās sociālās atdeves pakāpes. Fokusgrupu diskusijas (bijušie/esošie/topošie skolotāji; uzņēmēji; kultūras un sociālās sfēras profesionāļi) – dos ekspertu skatījumu par izglītības vērtību un tās izmantojamību izglītības, sociālās sfēras, kultūras un uzņēmejdarbības kontekstos.

Projekta rezultāti: Summēti interdisciplinārā pētījuma rezultāti, integrējot pieredzi, kas gūta Latvijā un ārzemēs. Starpdisciplināras pētījumu metodoloģijas izveide un aprobācija. Iegūti dati, kas atspoguļo sabiedrības uztveri par izglītības vērtību. Rekomendāciju izveide sociālās atdeves veicināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Stratēģijas izveide, lai pielietotu inovatīvās zināšanas dažādos akadēmiskos, profesionālos un sociālos kontekstos. Aizstāvētas disertācijas par vērtību konceptu izglītībā un sociālajā jomā. 

Partneri: Liepājas Universitāte (vadošais partneris), Vidzemes Augstskola

Projekta kopējais finansējums: 298 500 Eur (RTA 65 670 Eur)

Projekta finansējuma avots: Latvijas Zinātnes Padome

RTA personāls, ka ir iesaistīts projektā: V.Ļubkina, I.Mietule, S.Ušča, L.Danilāne, L.Balceraite