Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA (8.2.2.0/20/I/005)

  • Projekta partneri Vidzemes Augstskola, Ventspils Augstskola
  • Finansējuma summa 408 852.00, t.sk. RTA daļa: 159 413.00
  • Finansējuma avots Eiropas Sociālais fonds
  • Īstenošanas periods 01.08.2021.-30.11.2023.

Mērķis

  • Projekta mērķis ir stiprināt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Ventspils Augstskolas (VeA) un Vidzemes Augstskolas (ViA) akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, uzlabojot doktora līmeņa studiju programmu kvalitāti un konkurētspēju, un nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla atjaunotni.

Projekta anotācija

  • RTA, VeA un ViA doktora studiju programmu (DSP) attīstības plānos augstākā izglītība un zinātne ir apzinātas kā nozares ar būtisku horizontālo ietekmi, kas veicina cilvēkresursu un ekonomikas attīstību un Latvijas tautsaimniecības transformāciju. Šī projekta un tajā ieplānoto doktorantu piesaistes uzdevums ir veicināt doktorantūra skolas saturisko un tehnisko attīstību, veicinot jebkuru inovāciju pilotēšanu praksē un adaptēšanu vajadzībām realitātēm. Doktorantu pētniecības procesa atbalsts, sniedzot tam augstskolas industrijas sadarbības partneru un citu sadarbības augstskolu ekspertu atbalstu, iesaistot tos dažādās aktivitātes un pasākumos, ļaus jaunajam pētniekam savā promocijas darbā iegūt pēc iespējas jaunāku informāciju par jauninājumiem industrijā vai fundamentālajā / lietišķajā pētniecība, kas savukārt nodrošinātu, ka promocijas darbs ir aktuāls un nozīmīgs un palīdzēs attīstīt doktorantu karjeras virzību.

Projekta galvenās darbības

  • Projektā ir paredzēts sniegt ESF atbalstu atalgojuma un nepieciešamā finansējuma pētniecībai veidā doktorantu iesaistei darbā augstskolā 11 doktorantūras grantu saņēmējiem: RTA - 4 grantu vietas (Inženierzinātnēs un tehnoloģijās - 2, Sociālās zinātnēs – 2); VeA - 4 grantu vietas (Sociālās zinātnēs - 2, Humanitārās un mākslas zinātnēs – 2), ViA - 3 grantu vietas (Inženierzinātnēs un tehnoloģijās - 2, Sociālās zinātnēs – 1). Līdz projekta beigām ir plānots turpināt sniegt ESF atbalstu ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei doktora studiju programmu īstenošanai, piesaistot projekta AII 3 ārvalstu pasniedzējus - pa vienam katrā AII.

Plānotie rezultāti

  • Ir plānots, ka līdz 2023.gada 31.decembrim atbalstu saņēmušo doktorantu skaits, kas projekta rezultātā ir ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laikā pēc grāda iegūšanas strādā par akadēmisko personālu augstākās izglītības institūcijā ir vismaz 3.

Informācija par projekta vadītāju un koordinatoru RTA