Grāds: Profesionālais maģistra grāds dizainā

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 1,5 gadi (3 sem.) (maksas studijas 2520 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu

Kredītpunktu skaits: 60 KP (90 ECTS)

#
Programmas direktors(e)

Aina Strode

Aina.Strode@rta.lv

26864968

Profesionālā maģistra studiju programmas „Dizains” mērķis ir pilnveidot studējošo izglītību dizaina jomā, nodrošinot studējošos ar padziļinātu profesionālo zināšanu, pētniecības iemaņu un prasmju attīstīšanu dizaina jomā un ar to saistītās starpnozarēs, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai nozarē, kas sekmē spēju plānot, īstenot un izvērtēt dizaina procesu, orientē uz mūžizglītību un profesionālo izaugsmi.

Mērķa sasniegšanu nodrošina šādi uzdevumi:

 • Nodrošināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju apguvi un individuālo lietošanu dizaina jomas problēmu risināšanai.
 • Pilnveidot zināšanas un prasmes, kas apvieno māksliniecisko jaunradi, kultūras sociālās un ekonomiski teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas un vadības prasmes, atbilstoši darbībai dizaina jomā.
 • Motivēt studējošos turpmākām zinātniskās pētniecības studijām doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs.

Studiju programmas saturs

Programmas ietvaros studenti apgūst studiju kursus, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi dizaina nozares teorijā un praksē, pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursus, kā arī pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursus.

Izglītības process ietver profesionālo praksi. Maģistrantiem ir iespēja izmantot ES fondu finansējumu (Erasmus+) studijām un praksei ārzemju sadarbības augstskolās un uzņēmumos, kuru laikā students nostiprina iegūtās zināšanas un iegūst prasmes to praktiskai izmantošanai.

Studiju programmā „Dizains” tiek piedāvāti izvēles studiju moduļi (katrs 12 KP): Grafikas dizains; Interjera dizains; Modes dizains; Vides (ainavu) dizains; Industriālais dizains.

Apgūstamo izvēles moduli, katra studiju gada ietvaros, nosaka studiju virziena “Mākslas” padome.

Studiju programmas rezultāti

 • izpratne par dizaina jomām un to apakšnozarēm, teoriju un praksi, vēsturi, attīstības tendencēm, pētnieciskajām aktualitātēm Latvijā, Eiropā un pasaulē.
 • izpratne par dizaina procesu, kas ietver pētniecisko loģiku, daudzveidīgas pētniecības metodes, pētījuma datu interpretāciju un izplatīšanu.
 • kritiska izpratne par dizaina un ar to saistīto nozaru teoriju, pētījumu un likumsakarību saistību ar profesionālo praksi.
 • zināšanas un izpratne par dizaina vadību, zīmološanu, radošo industriju attīstību.

 • sistēmiski un kritiski analizē ar dizainu saistītus sabiedrības procesus, teorijas, pētniecībā iegūtos datus, aktualitātes Latvijā, Eiropā un pasaulē.
 • praksē spēj profesionāli noformulēt darba uzdevumu un realizēt projekta konstruktīvo un estētisko noformējumu, izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas.
 • Prot starpdisciplināri izmantot profesionālās prasmes dizainā: informācijas biznesā, virtuālajā dizainā, radošajās industrijās – modē, izklaidē un mākslā utt.
 • formulē, analītiski apraksta un prezentē informāciju, problēmas un risinājumus dizaina jomās un dizainera profesionālajā darbībā, dažādās auditorijās prezentē pētniecībā iegūtos rezultātus.
 • patstāvīgi izmanto teorijas, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību.

 • demonstrē padziļinātas zināšanas un izpratni dizaina nozarē, daļa, no kurām ir mākslas zinātnes vai dizaina profesionālās jomas avangardā un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā, darbojoties dažādu jomu saskarē. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, veic profesionālu un mākslinieciski inovatīvu darbību dizaina jomā.
 • plāno dizaina projekta izpildi, veic autoruzraudzību, kontrolē dizaina produkta izgatavošanas darbu kvalitāti un atbilstību koncepcijai, estētiskajai un tehniskajai kvalitātei, vides aizsardzības un drošības normu prasībām.
 • patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas nozarē, pamato lēmumus, nepieciešamības gadījumā veic problēmu papildu analīzi, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, jaunās vai neprognozētās situācijās.
 • reflektē par dizaina procesa rezultātiem, virza savu turpmāko zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidi.

Absolventu iespējas

 • Strādāt dizaina jomā gan individuāli, gan uzņēmumos un mācību iestādēs, integrēties dažādās biznesa struktūrās no klasiskās rūpniecības līdz radošajām industrijām un ārštata darbiniekiem (freelance).
 • Turpināt izglītību doktora studiju programmā.
#

Uzņemšanas prasības

Iepriekš apgūtā izglītība: bakalaura akadēmiskā vai profesionālā izglītība ar mākslu, dizainu vai ražošanas tehnoloģiju saistītā jomā, ar studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi pilna laika studijās.

Reflektantus uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā valsts pārbaudījuma vērtējumu. Vienāda vērtējuma gadījumā, ņem vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti:

 • pamatstudiju valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts.
 • par dalību konferencēs ar referātu vai stenda ziņojumu (jāiesniedz apliecinājumu kopijas par dalību konferencēs) – 0.25 punkti par 1 aktivitāti.
 • par publikācijām zinātniskajos izdevumos (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti par 1 publikāciju.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.