Grāds: Profesionālais maģistra grāds dizainā

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 1,5 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1820 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 60 KP (90 ECTS)

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • uzņēmējdarbība interjera dizaina, ainavu dizaina, modes dizaina vai grafiskā dizaina jomās, kā arī iespēja iekļauties esošajās ražotnēs un organizācijās kā speciālistiem, kas ir kompetenti gan mākslas un dizaina, gan organizācijas vadības un mārketinga jautājumos.
  • pedagoģiskais darbs (arī augstākās izglītības iestādēs). Turpinot studijas doktorantūrā, absolventi var izvēlēties pētnieka darbu pētnieciskajos institūtos.
#

Uzņemšanas prasības

Bakalaura akadēmiskā vai profesionālā izglītība ar mākslu, dizainu vai ražošanas tehnoloģiju saistītā jomā, ar studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi pilna laika studijās.

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā valsts pārbaudījuma vērtējumu, vienāda vērtējuma gadījumā ņem vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti:

  • pamatstudiju valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts
  • par dalību konferencēs ar referātu vai stenda ziņojumu (jāiesniedz apliecinājumu kopijas par dalību konferencēs) – 0.25 punkti par 1 aktivitāti;
  • par publikācijām zinātniskajos izdevumos (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti par 1 publikāciju.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.