Grāds: Profesionālais bakalaura grāds mākslā

Kvalifikācija: Interjera dizainers

Studiju ilgums un maksa:

 • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 2330 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

Programmas direktors(e)

Docente, Mg. paed., Mg.art., Mg.design.
Diāna Apele

Diana.Apele@rta.lv

Programmas mērķis ir sagatavot mākslas, arhitektūras, interjera dizaina un radniecīgo nozaru teorijā balstītus, interjera dizainera profesijas standartam atbilstošus un sadarbībā ar darba devējiem profesionālas pamatiemaņas apguvušus interjera dizainerus, kas ir kompetenti plānot un īstenot pamatoti funkcionālas un augstvērtīgas estētiskas telpiskās vides izveidi un orientēti uz mūžizglītību, ir konkurētspējīgi Latvijas un ES valstu darba tirgū.

Programmas struktūru veido vispārizglītojošie studiju kursi, kas ietver humanitāro, sociālo zinātņu bloku un uzņēmējdarbības moduli, nozares teorētiskie pamatkursi: Mākslas valoda un kompozīcija, Dizains un bionika, Dizaina vēsture, Interjera stili u.c., nozares profesionālās specializācijas kursi: Zīmēšana, Interjera projektēšana un ergonomika, Materiālmācība un apdares tehnoloģijas, Grafiskās programmas informāciju tehnoloģijās: ArchiCad, AutoCad, 3Dmax u.c., prakse un brīvās izvēles kursi.

Programmu realizē kvalificēti docētāji ar atbilstošu izglītību un praktisku pieredzi mākslas un dizaina jomā, ieguvuši augstu darba devēju atzinību un turpina izglītoties. Programmas realizācijā regulāri tiek iekļauti ārzemju viesdocētāji akadēmiskā personāla apmaiņas programmas ietvaros.

Studentu profesionālo meistarību pilnveido prakse, kur studenti teorētiskās zināšanas nostiprina praktizējoties dizaina uzņēmumos, izmantojot arī ERASMUS+ piedāvātās iespējas gan studējot, gan izejot praksi ārzemēs.

Profesionālā bakalaura studiju programma “Interjera dizains” ir starptautiski akreditēta līdz 2023. gada 31. decembrim. Akreditācijas procesā programma ir saņēmusi augstākos vērtējumus.

Uz studiju programmas bāzes licencēta profesionālā bakalaura studiju programma "Dizaina tehnoloģijas" (ar specializāciju: Interjera dizains un izstrādājumu tehnoloģijas); iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds dizainā un tehnoloģijās; iegūstamā kvalifikācija: interjera dizainers. Studiju ilgums 4 gadi, pilna laika studijas.

Studiju programmas rezultāti

 • Prot parādīt mākslas zinātnei un interjera dizainera profesijai raksturīgās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni.
 • Prot demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par mākslas un interjera dizainera lomu estētiskas vides problēmu risināšanā, un konkurētspējīgas valsts attīstībā.
 • Prot parādīt mākslas zinātnes un attiecīgās profesionālās interjera dizaina jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.

 • Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes mākslā, arhitektūrā, dizainā, interjera dizainā un radniecīgo nozaru teorijā, spēj plānot un īstenot funkcionālas un augstvērtīgi estētiskas telpiskās vides izveidi.
 • Spēt veikt kompleksu, ar dzīvojamās, sabiedriskās un multifunkcionālās vides projektēšanu un dizainu saistītu pasūtījumu izpildi.
 • Spēj patstāvīgi pielietot zināšanas, lai veiktu pētniecību mākslas un dizaina darbības jomā.
 • Spēj argumentēti izskaidrot mākslas zinātņu teorijas, pētījumu rezultātus un savus personīgos uzskatus.
 • Spēj formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus mākslas zinātnēs un interjera dizainera profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar profesionāliem dizaineriem, gan arhitektiem un pasūtītājiem, gan citiem sabiedrības pārstāvjiem.
 • Prot patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi.
 • Spēj parādīt zinātnisku pieeju mākslas un dizaina problēmu risināšanā.
 • Spēj darboties dažādu kultūru vide.
 • Prot uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot individuālo dizainerdarbību, strādājot uzņēmumos arhitektu un dizaineru komandā.
 • Spēj pieņemt lēmumus dizainera profesionālās kompetences ietvaros un rast radošus risinājumus interjera dizainera darbā.

 • Prot patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot dizainerdarbības procesa pilnveidei.
 • Prot formulēt un kritiski analizēt problēmas mākslas jomā un interjera dizainera profesionālajā darbībā.
 • Spēj pieņemt lēmumus interjera dizaina problēmu risinājumos, tos argumentēti pamatot, aizstāvēt savu viedokli.
 • Prot demonstrēt izpratni par dizainera profesionālo ētiku.
 • Spēj izprast un analizēt mākslas, arhitektūras un dizaina, interjera dizaina jēdzienus, teorijas, kritērijus un dizaina politikas aktualitātes.
 • Prot izvērtēt savas dizainera darbības ietekmi uz sabiedrību un piedalīties mākslas jomas attīstības procesā.

Absolventu iespējas

 • Studēt maģistrantūras augstākās izglītības programmās.
 • Strādāt par dizaineru, plānot un īstenot radošas idejas interjera jomā, izpildīt pasūtījumus interjera projektēšanā un iekārtošanā, projektu izpildes organizēšanā un autoruzraudzībā. Interjera dizainers var veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, datordizaineriem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.