Grāds: Profesionālais bakalaura grāds tulkošanā

Kvalifikācija: Tulkotāja kvalifikācija

Studiju ilgums un maksa:

  • klātienes studijas: 4 gadi (budžeta finansējums vai maksas studijas 1520 EUR / gadā)

Studiju valoda: latviešu, angļu

Kredītpunktu skaits: 160 KP (240 ECTS)

#
Programmas direktors(-e)

Docente, Dr.philol.,
Mārīte Opincāne

Marite.Opincane@rta.lv

Nepieciešams satura teksts

Absolventu iespējas

  • strādāt par tulku un tulkotāju valsts un pašvaldību iestādēs, valsts un privātajos uzņēmumos, ES institūcijās.
  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā filoloģijas maģistrantūrā.
#

Uzņemšanas prasības

Lai uzsāktu studijas, pretendentam jābūt nokārtotam centralizētajam eksāmenam latviešu valodā, svešvalodā (viena pēc reflektanta izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā.

Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, jābūt sekmīgam vērtējumam attiecīgajos priekšmetos.

Informācija par uzņemšanas procesu un noteikumiem atrodama sadaļā “Uzņemšana”.