Prasības kandidātam

 • RTA zinātnes doktora grāda pretendenti, kuri aizstāvēs promocijas darbu 18 mēnešu laikā pēc Granta īstenošanas uzsākšanas atbilstoši pieteikumā norādītājam laika grafikam;
 • RTA 3. studiju gada doktoranti, kuri aizstāvēs promocijas darbu līdz 2026. gada 30. aprīlim; 
 • Granta pretendentiem, kuri promocijas darbu plāno iesniegt promocijas padomē ne agrāk kā sešus mēnešus pirms Granta realizācijas noslēguma.
 • 1. un 2. studiju gada doktoranti, kuru pētījuma īstenošanas un promocijas darba sagatavošanas plāns paredz pabeigt promocijas darba izstrādi un iegūt zinātnes doktora grādu līdz studiju līgumā paredzētajā termiņā; 
 • Granta pieteicējam ir zinātniskais vadītājs vai konsultants, kurš ir vēlētā zinātniskā vai akadēmiskā amatā RTU, RTA vai LiepU (RTU LA). RTA un LiepU (RTU LA) doktorantiem ir jāpiesaista konsultanti vai līdzvadītāji no RTU. Vēlams iesaistīt konsultantu vai līdzvadītāju no QS WUR 2024 TOP 500 universitātēm, lai veidotu sadarbības tīklus un rakstītu kopīgas publikācijas. 

Lai pretendētu uz Granta saņemšanu, Granta pretendents un viņa vadītājs vai konsultants atbilst šādiem kritērijiem:

 • 1. studiju gada doktorantu promocijas darbu vadītāja vai līdzvadītāja, vai konsultanta vadībā pēdējo piecu gadu laikā ir iegūts vismaz viens zinātnes doktora grāds; 
 • Otrā studiju gada doktoranti – ir publicējuši vismaz vienu ar promocijas darbu saistītu pilna teksta publikāciju; 
 • Trešā studiju gada doktoranti – ir publicētas vismaz divas ar promocijas darbu saistītas pilna teksta publikācijas, kas ir indeksētas Web of Science, Scopus datubāzē vai ERIH (European Reference Index of the Humanities) datubāzes un viena no tām ir publicēta žurnālā vai viena no tām ir publicēta izdevumā ar SNIP koeficientu, kas lielāks par 0,5 (prasība neattiecas uz mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozares doktorantiem, kā arī RTA un LiepU (RTU LA) doktorantiem, kuri ieņem vēlēta akadēmiskā personālu amatu attiecīgajās institūcijās).

Iesniedzamie dokumenti

 • Doktoranta pieteikums doktorantūras grantam, 1.pielikums, 1.1.pielikums, 1.2. pielikums, 1.3.pielikums, 1.4. pielikums.
 • Publikāciju saraksts, sakārtots pa publikāciju veidiem ar norādītu datubāzi.
 • Iesniegto publikāciju kopijas un izdevumu redaktoru apliecinājumi. 
 • Publikāciju kopijas, kuru pilnie teksti nav brīvi pieejami tīmeklī vai RTU, RTA, LiepU repozitorijos.
 • Izraksts no priekšaizstāvēšanās protokola (ja attiecināms).

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2024.gada 8.aprīlis

Pieteikumi jāiesūta elektroniski parakstīti uz e-pastu: phdgrants@rtu.lv

Papildu informācija

Aija Čerpinska: aija.cerpinska@rta.lv, t.26468837

Faili lejupielādei:

Nolikums

Doktoranta / zinātnes doktora grāda pretendenta pieteikums

Konsolidācijas partnera pārstāvja un līdzvadītāja/konsultanta apliecinājums

Granta pieteikumu vērtēšanas kritēriji un metodika