Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Tavs staRTA punkts RĒZEKNĒ!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā 33 studiju programmas. Augstākā izglītība ir īstā atslēga, ar kuru iespējams atslēgt vajadzīgās durvis ceļā uz savu mērķu īstenošanu.

Studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – tas nav tikai ceļš pretī sapņu piepildījumam. Tas ir aizraujošs piedzīvojums, kura laikā tiek iegūti jauni draugi, gūta nozīmīga pieredze, pārvarēti dažādi radoši izaicinājumi. Studiju laiks ir piesātināts ar vērtīgām lekcijām kompetentu mācībspēku vadībā. Teorija tiek papildināta ar daudzveidīgām praksēm, lai zināšanas tiktu labāk apgūtas un nostiprinātas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir Austrumlatvijas vadošais tehnoloģiju centrs, vieta zinātnei, tehnoloģiju pārnesei un inovācijām.

#
Rektore

Profesore, Dr.oec.
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv

2019. gada 26. februārī Ministru kabinets Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora amatā apstiprināja zinātņu doktori, profesori Ivetu Mietuli.

Iveta Mietule 1996. gadā absolvējusi Rēzeknes Augstskolu, iegūstot ekonomikas bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju finanšu vadībā. Studijas turpinājusi Latvijas Universitātē un ieguvusi maģistra grādu ekonomikā. 2009. gadā aizstāvējusi promocijas darbu un ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu.

1996. gadā I. Mietule uzsāka darba gaitas Rēzeknes Augstskolā. Sešus gadus ir bijusi RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, aktīvi piedalījusies starptautiskos projektos, kopīgu studiju programmu izstrādē ar ārvalstu augstskolām.

I. Mietule ir doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” direktore, viņas zinātniski pētnieciskais darbs saistīts ar cilvēkresursiem, reģionālo attīstību, augstāko izglītību un digitalizāciju, lielu nozīmi piešķirot sadarbībai ar valsts un reģionālās politikas veidotājiem, vairāk nekā 50 publikāciju un 3 monogrāfiju autore. Piedalījusies un devusi ieguldījumu vairāk nekā 15 projektos un programmās, tostarp FRONTEX, ERAF, ESF, INTERREG, ERASMUS, Valsts pētījumu programmā, Latgales reģiona attīstības stratēģijas “Latgales stratēģija 2030” izstrādē.

I. Mietule ir Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedre, Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikas un vadības zinātņu jomā. Kopš 2015. gada piedalās profesiju standartu izstrādē valsts līmenī kā nozares eksperte.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas

Padome

Padomes priekšsēdētāja
Kristīne Brangule-Vlagsma

Savas ilggadīgās karjeras laikā Eiropas Komisijā ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi galveno stratēģisko un operatīvo funkciju pārvaldībā. Strādājot vadošos amatos Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātā un Konkurences ģenerāldirektorātā, viņas pārziņā bijusi finanšu pārvaldība un stratēģiskā plānošana. Akadēmiskā un pētnieciska darba pieredze gūta Eiropas Universitātes institūtā Florencē (Itālija) un Nīderlandē: Erasmus Universitātē Roterdamā un Groningenas Universitātē. Studējot Centrāleiropas Universitātē Prāgā, ieguvusi maģistra grādu ekonomikā.

Padomes priekšsēdētājas vietniece
Irēna Beinaroviča-Litvinova

Irēnas Beinarovičas-Litvinovas līdzšinējā 23 gadu darba pieredze ir saistīta ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas grāmatvedības struktūrvienības darba organizēšanu, vadīšanu un kontroli, nodrošinot skaidras un patiesās informācijas atklāšanu par RTA darbības procesiem un finanšu rezultātiem.

Ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā, kvalifikāciju finanšu un grāmatvedības vadībā, sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē, par pētījuma tēmu izvēloties iekšējās kontroles sistēmu un auditu.

Vairākkārt piedalījusies RTA izveidotās darba komisijās un darba grupās, kas tika saistītas ar stratēģisku un pārvaldības procesu vadību.

Guvusi pieredzi starptautiskajā sadarbībā, piedaloties vairākos starptautiskos stratēģiskās partnerības projektos, pildot vadošā partnera finanšu vadītāja pienākumus, plānojot, kontrolējot, pārdalot finanšu budžetus un atskaitoties par atbilstošo finanšu līdzekļu izlietojumu Eiropas Savienības kontrolējošām iestādēm.

Padomes loceklis
Voldemārs Brēdiķis

Ir vadījis un attīstījis virkni uzņēmumu četrās valstīs dažādās pakalpojumu nozarēs – profesionālie pakalpojumi, nekustamā īpašuma un infrastruktūras attīstība, vides aizsardzība, starptautiskā tirdzniecība, izglītība un aktīvu pārvalde. Guvis daudzpusīgu pieredzi izglītības industrijā, tajā skaitā – augstākās izglītības iestāžu starptautiskajā sadarbībā un izglītības eksportā, kā arī bijis viens no Tehniskās izglītības un jaunrades skolas dibinātājiem ar mērķi veidot produktus inženierzinātņu un digitālo prasmju apgūšanai ar STEAM pieeju bērniem un jauniešiem. V. Brēdiķis Latvijas Universitātē ir ieguvis maģistra grādu ekonomikā.

Padomes loceklis
Jānis Priede

Latvijas Universitātē ir ieguvis maģistra un doktora grādu ekonomikā. J. Priede apvieno akadēmiskās zināšanas ar plašu starptautisku pieredzi, stažējoties Kolumbijas Universitātē Ņujorkā, Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē Vācijā, Islandes Universitātē un citās. J. Priede ir Latvijas Produktivitātes padomes Zinātniskās padomes vadītājs un Nacionālās enciklopēdijas redkolēģijas loceklis. Viņš ir profesors Latvijas Universitātē un vada Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Ekonomikas nodaļu, ir viesprofesors Rīgas Juridiskajā augstskolā, Tartu Universitātē un Fuldas Lietišķo zinātņu universitātē Vācijā.

Padomes locekle
Inese Novika

Profesionālā pieredze juridiskajā jomā kopš 2002. gada. No 2010. gada strādā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā par juristi, vada studentiem lekcijas, bijusi profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” direktore. Ir profesionālā pieredze un zināšanas par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem, kā arī praktiskā darba pieredze pārvaldības procesu vadībā, starptautiskajā sadarbībā un zināšanu kopums par RTA struktūru, pamatfunkcijām, darba organizāciju un atlīdzības politiku. I. Novika Rēzeknes Augstskolā ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē.

Komunikācijai ar padomi

Sekretāre, Aija Čerpinska
Tālr. : 28338556; 26468837, e-pasts Aija.Cerpinska@rta.lv