Tās mērķis ir rūpēties par katra RTA studenta labsajūtu studiju laikā, aizstāvēt studentu tiesības un intereses augstskolā, iesaistīties akadēmisko lēmumu pieņemšanā, pārstāvēt augstskolu gan Latvijā, gan ārzemēs un padarīt studentu ikdienu interesantāku ar izklaidējošiem un informatīviem pasākumiem.

RTA SP cieši sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību (LSA), pārstāvot RTA LSA Domes sēdēs un kongresos, kā arī ierosina jautājumu izskatīšanu RTA Senātā un RTA Domes sēdēs.

KĀPĒC DARBOTIES STUDENTU PADOMĒ?

Darbība RTA Studējošo pašpārvaldes darbā sniedz plašas iespējas: gūt pieredzi pasākumu, izstāžu organizēšanā, iegūt padziļinātas zināšanas par augstākās izglītības pārvaldi, kas noderēs turpmāk dzīvē. Iesaistoties SP, var attīstīt arī komunikācijas, laika plānošanas prasmes, tā ir lieliska izdevība strādāt komandā, iegūt jaunus draugus, ar kuriem kopā īstenot savas idejas pasākumiem un projektiem, pilnveidot prasmes, risināt problēmas un tiešā veidā ietekmēt savu studiju dzīvi.

Inženieru fakultātes ēkā SP biedriem ir pieejama Studentu padomes telpa, tā ir moderni aprīkota. Tā ir vieta, kur norisinās SP darbs – padomes sēdes, prāta vētras, sanāksmes, kā arī gatavošanās pasākumiem. Tā ir vieta, kur rodas idejas un ieceres neformālā gaisotnē.

Studējošo padomē darbojas pēc brīvprātības principa, ikviens RTA students tiek aicināts iesaistīties tās aktivitātēs.

KĀ IESAISTĪTIES STUDENTU PADOMĒ?

Ja gribi kaut ko mainīt, nāc un iesaisties!

Par Studējošo padomes biedru var kļūt jebkurš Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas students. Būt par padomes biedru nozīmē arī zināmu atbildības uzņemšanos un balsstiesību iegūšanu, studentam ir jābūt spējīgam parādīt savas stiprās puses un pārliecināt pārējos kandidātus par to, ka viņš būtu jāatbalsta un jātiek ievēlētam padomes sastāvā.

Šo procesu iespējams sadalīt 2 posmos: iekļūšana savas fakultātes pašpārvaldes sastāvā; ievēlēšana padomes sastāvā, lai nodrošinātu savas fakultātes pārstāvniecību.

Katra studiju gada sākumā notiek jauno biedru uzņemšana fakultātes pašpārvaldēs. Studenti, kuri ir aktīvi un vēlas iesaistīties studentu ārpus studiju dzīves veidošanā, kā arī lēmumu pieņemšanā, tiek aicināti pievienoties fakultāšu pašpārvaldēm – tiek organizētas tikšanās ar jaunajiem studentiem. Tajās neformālos apstākļos, iepriekšējā studiju gada pašpārvaldes biedri un vadība studentus iepazīstina ar pienākumiem, iespējām un amatiem. Pirmās oficiālās sapulces laikā tiek organizētas pašpārvaldes vēlēšanas, kuras laikā tiek ievēlēti 9 fakultātes pašpārvaldes biedri. Biedriem ir iespēja kandidēt uz kādu no amatiem, kā arī tikt ievēlētiem padomes balsstiesīgo sastāvā. No 9 pašpārvaldes biedriem padomes sastāvā tiek ievēlēti 7 balsstiesīgie, kuri kļūst par padomes biedriem.

Studējošo padomi veido 21 biedrs un aktīvisti, kuri netika ievēlēti kā balsstiesīgie, taču vēlas aktīvi darboties un parādīt savas spējas un prasmes. Katrs no biedriem tiek aicināts kandidēt arī kādam/-iem no padomes amatiem. Padomes vēlēšanās tiek ievēlēti tādu amatu pārstāvji: padomes vadītājs, vadītāja vietnieks, Sabiedrisko attiecību virziena vadītājs, Kultūras virziena vadītājs, Starptautiskā virziena vadītājs, Akadēmiskā virziena vadītājs, protokolists.

Padome turpina darbu ievēlētajā sastāvā visu studiju gadu. Izņēmuma gadījumā var tikt organizētas arī ārkārtas vēlēšanas (kāds no amatu pārstāvjiem vai padomes biedriem iesniedz rakstveida iesniegumu ar atteikumu no sava amata u.tt.). Šādos gadījumos pastāv iespēja kļūt par padomes biedru arī tekošā studiju gada laikā.

PASĀKUMI
#

Visa studiju gada laikā RTA SP organizē dažādus pasākumus.
Informācija par pasākumiem tiek iekļauta RTA sociālajos tīklos.
Instagram: @rta_sp, @rezeknestehnologijuakademija
Facebook: @Rezeknes.Tehnologiju.akademija
TikTok: @rezeknestehnologijuak

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
STUDENTU PADOMES BIEDRI
Studentu padomes priekšsēdētājs
Edgars Alks

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura līmeņa studiju programmas “Mehatronika” 2. kursa students

E-pasts: studpadome@rta.lv, ea22062@edu.rta.lv
Tel.nr.: +371 22028503

Studentu Padomes priekšsēdētāja vietniece
Marianna Linuža

Akadēmiskā bakalaura līmeņa studiju programmas "Biznesa vadība" 1. kursa studente

E-pasts: ml23081@edu.rta.lv
Tel.nr.: +371 26271713

Studentu Padomes protokolists
Romāns Bažanovs

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura līmeņa studiju programmas “Uzņēmējdarbība” 1.kursa students

E-pasts: rb23056@edu.rta.lv
Tel.nr.: +371 25759950

Studentu Padomes Finanšu virziena vadītāja
Karīna Baškirova

IF Studentu Pašpārvaldes priekšsēdētāja

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura līmeņa studiju programmas “Mehatronika” 1.kursa studente

E-pasts: kb23118@edu.rta.lv

Padomes locekle
Māra Gutāne

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura līmeņa studiju programmas “Sākumizglītības skolotājs" 1.kursa studente

E-pasts: mg23050@edu.rta.lv
Tel.nr.: +371 20029396

Studentu Padomes Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja
Rūta Jaunzema

Profesionālā augstākās izglītības bakalaura līmeņa studiju programmas "Interjera dizains un tehnoloģijas" 1. kursa studente

E-pasts: rj23010@edu.rta.lv

Studentu Padomes Kultūras virziena vadītāja
Malēna Careva

IVDF Studentu Pašpārvaldes priekšsēdētāja

Profesionālā augstākās izglītības bakalaura līmeņa studiju programmas "Interjera dizains un tehnoloģijas" 1. kursa studente

E-pasts: mc23016@edu.rta.lv

Studentu Padomes Starptautiskā virziena vadītāja
Linda Ibelgaufte

EPF Studentu Pašpārvaldes priekšsēdētāja

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura līmeņa studiju programmas “Uzņēmējdarbība” 1.kursa studente

E-pasts: li21028@edu.rta.lv
Tel.nr.: +371 25254981