Tās mērķis ir rūpēties par katra RTA studenta labsajūtu studiju laikā, aizstāvēt studentu tiesības un intereses augstskolā, iesaistīties akadēmisko lēmumu pieņemšanā, pārstāvēt augstskolu gan Latvijā, gan ārzemēs un padarīt studentu ikdienu interesantāku ar izklaidējošiem un informatīviem pasākumiem.

RTA SP cieši sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību (LSA), pārstāvot RTA LSA Domes sēdēs un kongresos, kā arī ierosina jautājumu izskatīšanu RTA Senātā un RTA Domes sēdēs.

KĀPĒC DARBOTIES STUDENTU PADOMĒ?

Darbība RTA Studējošo pašpārvaldes darbā sniedz plašas iespējas: gūt pieredzi pasākumu, izstāžu organizēšanā, iegūt padziļinātas zināšanas par augstākās izglītības pārvaldi, kas noderēs turpmāk dzīvē. Iesaistoties SP, var attīstīt arī komunikācijas, laika plānošanas prasmes, tā ir lieliska izdevība strādāt komandā, iegūt jaunus draugus, ar kuriem kopā īstenot savas idejas pasākumiem un projektiem, pilnveidot prasmes, risināt problēmas un tiešā veidā ietekmēt savu studiju dzīvi.

Inženieru fakultātes ēkā SP biedriem ir pieejama Studentu padomes telpa, tā ir moderni aprīkota. Tā ir vieta, kur norisinās SP darbs – padomes sēdes, prāta vētras, sanāksmes, kā arī gatavošanās pasākumiem. Tā ir vieta, kur rodas idejas un ieceres neformālā gaisotnē.

Studējošo padomē darbojas pēc brīvprātības principa, ikviens RTA students tiek aicināts iesaistīties tās aktivitātēs.

KĀ IESAISTĪTIES STUDENTU PADOMĒ?

Ja gribi kaut ko mainīt, nāc un iesaisties!

Par Studējošo padomes biedru var kļūt jebkurš Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas students. Būt par padomes biedru nozīmē arī zināmu atbildības uzņemšanos un balsstiesību iegūšanu, studentam ir jābūt spējīgam parādīt savas stiprās puses un pārliecināt pārējos kandidātus par to, ka viņš būtu jāatbalsta un jātiek ievēlētam padomes sastāvā.

Šo procesu iespējams sadalīt 2 posmos: iekļūšana savas fakultātes pašpārvaldes sastāvā; ievēlēšana padomes sastāvā, lai nodrošinātu savas fakultātes pārstāvniecību.

Katra studiju gada sākumā notiek jauno biedru uzņemšana fakultātes pašpārvaldēs. Studenti, kuri ir aktīvi un vēlas iesaistīties studentu ārpus studiju dzīves veidošanā, kā arī lēmumu pieņemšanā, tiek aicināti pievienoties fakultāšu pašpārvaldēm – tiek organizētas tikšanās ar jaunajiem studentiem. Tajās neformālos apstākļos, iepriekšējā studiju gada pašpārvaldes biedri un vadība studentus iepazīstina ar pienākumiem, iespējām un amatiem. Pirmās oficiālās sapulces laikā tiek organizētas pašpārvaldes vēlēšanas, kuras laikā tiek ievēlēti 9 fakultātes pašpārvaldes biedri. Biedriem ir iespēja kandidēt uz kādu no amatiem, kā arī tikt ievēlētiem padomes balsstiesīgo sastāvā. No 9 pašpārvaldes biedriem padomes sastāvā tiek ievēlēti 7 balsstiesīgie, kuri kļūst par padomes biedriem.

Studējošo padomi veido 21 biedrs un aktīvisti, kuri netika ievēlēti kā balsstiesīgie, taču vēlas aktīvi darboties un parādīt savas spējas un prasmes. Katrs no biedriem tiek aicināts kandidēt arī kādam/-iem no padomes amatiem. Padomes vēlēšanās tiek ievēlēti tādu amatu pārstāvji: padomes vadītājs, vadītāja vietnieks, Sabiedrisko attiecību virziena vadītājs, Kultūras virziena vadītājs, Starptautiskā virziena vadītājs, Akadēmiskā virziena vadītājs, protokolists.

Padome turpina darbu ievēlētajā sastāvā visu studiju gadu. Izņēmuma gadījumā var tikt organizētas arī ārkārtas vēlēšanas (kāds no amatu pārstāvjiem vai padomes biedriem iesniedz rakstveida iesniegumu ar atteikumu no sava amata u.tt.). Šādos gadījumos pastāv iespēja kļūt par padomes biedru arī tekošā studiju gada laikā.

PASĀKUMI
#

Visa studiju gada laikā RTA SP organizē dažādus pasākumus.
Informācija par pasākumiem tiek iekļauta RTA sociālajos tīklos.
Instagram: @rta_sp, @rezeknestehnologijuakademija
Facebook: @Rezeknes.Tehnologiju.akademija
TikTok: @rezeknestehnologijuak

#
#
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
STUDENTU PADOMES BIEDRI
Studentu padomes priekšsēdētājs
Matīss Silinieks

Inženieru fakultātes Studentu padomes priekšsēdētājs

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Mehatronika” students

E-pasts: studpadome@rta.lv
Tel.nr.: +371 22002058

Studentu padomes vadītāja vietnieks
Raitis Daniels Zvīdriņš

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” students

E-pasts: rz22039@edu.rta.lv

Padomes locekle
Dina Soma

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Studentu padomes priekšsēdētāja

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ekonomika (finanšu un grāmatvedības vadība)” studente

E-pasts: ds19066@edu.rta.lv

Padomes locekle
Daira Aleksandroviča

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Studentu padomes priekšsēdētāja

Studentu padomes Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Interjera dizains” studente

E-pasts: da20043@edu.rta.lv

Padomes locekle
Katrīna Grietiņa

Studentu padomes Kultūras virziena vadītāja

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbība (mārketinga sektora vadītājs)” studente

E-pasts: kg21006@edu.rta.lv

Padomes locekle
Jeļena Līksniņa

Studentu padomes Ekonomikas virziena vadītāja

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Ekonomika (finanšu un grāmatvedības vadība)” studente

E-pasts: js19084@edu.rta.lv

Padomes loceklis
Sandis Proms

Studentu padomes akadēmiskā virziena vadītājs

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Vadības zinātne” students

E-pasts: sp18051@edu.rta.lv

Padomes loceklis
Kristaps Bulavskis

Studentu padomes Starptautiskā virziena vadītājs

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Programmēšanas inženieris” students

E-pasts: kb18069@edu.rta.lv