Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu

1. Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu zinātniskajā institūtā uz vadošā/s pētnieka/ces amatu nozarē „5. Sociālās zinātnes: 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība (apakšnozare “Reģionālā ekonomika”) – 1 vieta.
Nepilns darba laiks Darba alga – 5,33 EUR/stundā

2. Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu zinātniskajā institūtā uz vadošā/s pētnieka/ces amatu nozarē „5.Sociālās zinātnes: 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība” – 1 vieta.
Nepilns darba laiks Darba alga – 5,33 EUR/stundā

3. Izglītības, valodu un dizaina fakultātē uz asociētā/s profesora/es amatu nozarē „6. Humanitārās un mākslas zinātnes: 6.4. Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra (apakšnozare “Latviešu folkloristika”)” – 1 vieta.
Darba alga – 16,00 EUR/stundā

4. Ekonomikas un pārvaldības fakultātē uz docenta / es amatu (nozarē 5. Sociālās zinātnes: 5.8. Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija (apakšnozare - Komunikācijas teorija”)) – 1 vieta.
Darba alga – 12,00 EUR/stundā


Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: Inga.Lesnicija@rta.lv šādi dokumenti:

  • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
  • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
  • motivācijas vēstule;
  • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” Apstiprināts RTA Senāta 26.11.2019. lēmumu Nr.8.