[03.01.2023.] Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu:

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā uz pētnieka amatu zinātnes nozaru grupā „5.Sociālās zinātnes: nozare 5.3. Izglītības zinātnes (apakšnozare – Augstskolas pedagoģija)” – 1 vieta.
Nepilns darba laiks
Darba alga – 4,26 EUR/stundā

Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: Inga.Lesnicija@rta.lv šādi dokumenti:

  • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
  • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
  • motivācijas vēstule;
  • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
  • pēdējos 6 gados dalības sertifikāti starptautiskās konferencēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” Apstiprināts ar RTA Senāta 26.11.2019. lēmumu Nr.8 (ar grozījumiem, kas veikti ar RTA Senāta 30.03.2021. lēmumu Nr.8, 31.08.2021. Nr.3).