Uz studiju/studējošā kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņi vai Šveices Konfederācijas pilsoņi un Eiropas Kopienas pastāvīgie iedzīvotāji, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja (LR Augstskolu likuma 45. panta otrajā daļā minētie studējošie), ja viņi ir imatrikulēti Latvijas augstākās izglītības iestādes akreditētā un licencētā studiju programmā studijām grāda vai kvalifikācijas iegūšanai.

Kredīta saņemšanas kārtību nosaka
Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas garantēti no valsts budžeta un starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem ".

Valsts garantētam studiju un/vai studējošā kredītam var pieteikties ALTUM sadarbības bankās. 2024./2025. studiju gadā kredītu apkalpošanu nodrošina A/S Swedbank.

Pilna un nepilna laika studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā kredītu

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Šo kredītu vienlaikus var saņemt vienas studiju programmas apguvei un tā apmērs vienam studējošam nepārsniedz augstskolas noteikto maksu par studijām. Studiju kredītu var saņemt secīgai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, maģistra un doktorantūras studiju programmas apgūšanai. Šo kredītu izmaksā ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto laiku, neskaitot studiju pārtraukuma laiku.

Studējošā kredīts – paredzēts studenta ikdienas izdevumu segšanai. Vienas studiju programmas apgūšanas laikā vienlaikus var saņemt vienu studējošā kredītu. Studējošā kredīta apmērs vienam studējošajam mēnesī nepārsniedz 350,00 EUR. Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu) attiecīgās studiju programmas apguvei paredzētajā laikā, neskaitot studiju pārtraukuma laiku.

Procentu likme un atmaksa

Procentu likmi veido fiksētā daļa, kas nepārsniedz 3,5 % gadā, un mainīgā daļa EURIBOR, bet ne mazāk par 0.

Kredītu procentu likme kredītņēmējam ir kredītlīgumā noteiktā aizņēmuma likme. Ja minētā likme attiecīgajā laikposmā ir augstāka par 5% gadā, kredītņēmējs maksā 5% likmi gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem, ja studijas tiek pabeigtas un tiek saņemts diploms. Studentiem, kuri tiek izslēgti no studējošo saraksta (eksmatrikulēti) bez diploma ir jāmaksā pilnā aizņēmuma likme.

Studiju kredīta procentus kredītiestāde sāk aprēķināt par katru mēnesi no kopējās studiju kredīta summas atlikuma, sākot ar kredīta pirmās izmaksas dienu. Studiju laikā (ieskaitot studiju pārtraukumu, kurš nav garāks par 731 dienu), kā arī 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas (ar diploma iegūšanu) kredītņēmēja vietā procentus maksā no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju kredīta procentus kredītņēmējs sāk maksāt ar 12. mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas (ar diploma iegūšanu). Studentiem, kuri nepabeidz studijas un tiek izslēgti no studējošo saraksta (eksmatrikulēti) bez diploma, sākot ar 61. dienu pēc eksmatrikulācijas bez diploma, aprēķina studiju kredītlīgumā noteiktos procentu maksājumus un students tos sāk maksāt ar nākamo kredītlīgumā noteikto maksājuma datumu.

Studējošā kredīta procentus kredītiestāde sāk aprēķināt ar kredīta pirmās izmaksas dienu. Šī kredīta procentus studējošais sāk maksāt ar nākamo mēnesi pēc kredīta pirmās izmaksas.

Pieteikšanās un piešķiršanas kārtība

  • jānoslēdz līgums ar RTA par studiju uzsākšanu. Pēc studenta imatrikulācijas (vai reģistrācijas nākamajam studiju semestrim LAIS), RTA ievada informāciju par studējošo Valsts izglītības informācijas sistēmā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc fakta rašanās, bet ne vēlāk kā viena mēneša ietvaros;
  • jāiesniedz pieteikums studiju vai studējošā kredīta saņemšanai ar Altum garantiju Swedbank internetbankā vai filiālē. Pēc pieteikuma izvērtēšanas banka sazināsies ar katru interesentu un informēs par pieņemto lēmumu;
  • ja kredītiestāde pieņem pozitīvu lēmumu par kredītlīguma noformēšanu, ir jānoslēdz kredīta līgums Swedbank internetbankā vai filiālē. Lai noslēgtu kredīta līgumu, ir jābūt attiecīgās kredītiestādes klientam.

Vienlaicīgi ir iespējams pieteikties gan studiju, gan studējošā kredīta saņemšanai.
Studiju kredīta summu kredītiestāde pārskaita uz augstskolas kontu ne retāk kā divas reizes akadēmiskajā gadā, bet studējošā kredītu students saņem savā kontā. Kredītus neizmaksā studiju pārtraukuma laikā.


Garantijas nosacījumi

Sākot ar 2020. gadu, ir iespējams saņemt valsts garantētos studiju un/vai studējošā kredītu bez otrā galvotāja. Kredītu garantiju pieejamību nodrošina akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum". Kredīta garantijas likme kredītiem nepārsniedz 90 %.

Kredīta pamatsummas atmaksa

Studiju un studējošā kredītu pamatsummas atmaksas kārtība ir vienāda. Tos sāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc studiju pabeigšanas un diploma iegūšanas vai ar trešo mēnesi pēc izslēgšanas no studējošo saraksta bez diploma.

Kredītus atmaksā 10 gadu laikā pēc kredītu atmaksas uzsākšanas vai 15 gadu laikā, ja kredītu summa atmaksas uzsākšanas dienā pārsniedz 20 000 EUR.

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt par faktisko bezdarba laiku, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem, ja kredītu atmaksas laikā studentam tiek piešķirts bezdarbnieka statuss. Kredītņēmējam ir jāpiesakās kredītiestādē uz pamatsummas atmaksas atlikšanu.

Ja kredīta ņēmējam studiju laikā vai kredīta atmaksāšanas laikā piedzimst bērni, pēc augstskolas beigšanas kredīta ņēmējam studējošā kredītu dzēš 30 % apmērā no neatmaksātās summas par katru bērnu. Ja abi vecāki ir kredīta ņēmēji, minētais nosacījums attiecas uz abiem vecākiem. Kredītņēmējs pats informē kredītiestādi par bērna piedzimšanu un uz iesnieguma pamata piesakās kredīta dzēšanai.

Plašāka informācija par studiju un studējošo kreditēšanu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu