Promocijas darbs var būt gan disertācija, gan tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, gan monogrāfija – recenzēta zinātniska grāmata, kas veltīta vienai tēmai.

Doktorantam kvalitatīvas studijas doktorantūrā noslēdzas ar visu doktora studiju darba plānā paredzēto eksāmenu un ieskaišu nokārtošanu, promocijas darba iesniegšanu doktora zinātniskā grāda aizstāvēšanai attiecīgās nozares Promocijas padomē, promocijas darba publisku aizstāvēšanu un doktora zinātniskā grāda iegūšanu.

Aizstāvētie promocijas darbi

Vārds, uzvārds Studijas RTA doktorantūrā Promocijas darbs Zinātnes nozare, apakšnozare Zinātniskais vadītājs, konsultants Aizstāvēšanas gads
Olga Vindača 2019 - 2022 Assessment of Pedagogical Competence of Academic Staff in Transformative Digital Learning Context (Akadēmiskā personāla pedagoģiskās kompetences vērtēšana transformatīvās digitālās mācīšanās kontekstā) KOPSAVILKUMS Izglītības zinātnes, augstskolas pedagoģija Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina 2023, LU promocijas padome
Mārtiņš Spridzāns 2018 - 2021 Studiju procesa attīstība militarizētā izglītības iestādē (Develepment of E-learning Process in Militarised Education Institution) KOPSAVILKUMS Izglītības zinātnes, nozaru (militārā) pedagoģija Prof. Dr.paed. Jānis Dzerviniks 2022
Meruyert Zhanguzhinova 2015-2018 Formation of the Professional Competence of Students– Future Teachers of Vocational Training in the System of Higher Education in Kazakhstan (Studentu – topošo profesionālās izglītības pedagogu profesionālās kompetences veidošanās Kazahstānas augstākajā izglītībā) KOPSAVILKUMS Pedagoģija, augstskolu pedagoģija Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina 2018 LU promocijas padome
Alens Indriksons 2012-2017 Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā (Formation of Communication Skills in Professional Training of Border Guards) KOPSAVILKUMS Pedagoģija, nozaru (militārā) pedagoģija Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina 2017
Jeļena Laškova 2010-2016 Pieaugušo darba meklētāju karjeras vadības prasmju veidošanās nodarbinātības atbalsta programmās (Development of Adult Job Seeker’s Career Management Skills in Eployment Support Programs) KOPSAVILKUMS Pedagoģija, pieaugušo pedagoģija Dr.paed. Aina Strode 2016 LU promocijas padome
Jānis Poplavskis 2009-2013 Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē (Acquisition of Physics in Secondary School in Context of Bionics) KOPSAVILKUMS Pedagoģija, skolas pedagoģija Asoc.prof. Dr.paed. Jānis Dzerviniks 2013 LU promocijas padome
Ženija Truskovska 2008 -2013 Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā (Social Educator’s Professional Competence Formation under Supervision) KOPSAVILKUMS Pedagoģija, sociālā pedagoģija Prof. Dr.paed. Velta Ļubkina 2013 LU promocijas padome
Inamora Zaiceva 2008 - 2012 Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem (Bilingual Method for Acquisition of the Sign Language and the Spoken / Written Language for Hearing-impaired Children) KOPSAVILKUMS Pedagoģija, nozaru pedagoģija Asoc.prof. Dr.psych. Larisa Brokāne,
Dr.paed. Rasma Vīgante
2013 LU promocijas padome
Svetlana Ušča 2008 - 2012 Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpalīgskolā (Development of Communicative Competence of Adolescents with Language Disorders in a Basic Boarding School) KOPSAVILKUMS Pedagoģija, nozaru (speciālā) pedagoģija Dr.paed. Velta Ļubkina, Dr.paed. Rasma Vīgante 2012 LU promocijas padome
Ilga Prudņikova 2008 - 2012 Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā (The Development of Practical Activities Experience for Pupils with Moderate and Severe Intellectual Disabilities at Special Primary Boarding School) KOPSAVILKUMS Pedagoģija, nozaru (speciālā) pedagoģija Dr.paed. Emīlija Černova 2012 LU promocijas padome
Spodra Austruma 2008 - 2012 Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā (The Values of the Youth in the Consumer Society of Latvia) KOPSAVILKUMS Pedagoģija, skolas pedagoģija Dr.phil. Valdis Tēraudkalns, Dr.paed. Rudīte Andersone 2012 LU promocijas padome

Vārds, uzvārds Studijas RTA doktorantūrā Promocijas darbs Zinātnes nozare, apakšnozare Zinātniskais vadītājs, konsultants Aizstāvēšanas gads
Edgars Čubars 2008 - 2011 Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums (The Productivity and Biomass Suitability of the Reed Plant for Energy Extraction) KOPSAVILKUMS Vides zinātne, Vides inženierzinātne Prof. Dr.habil.geol.
Gotfrīds Noviks
2014 RTU promocijas padome
Andris Skromulis 2008 - 2011 Antropogēnā piesārņojuma ietekme uz aerjonu koncentrāciju (Impact of anthropogenic pollution of air ion concentration) KOPSAVILKUMS (LV) KOPSAVILKUMS (ENG) Vides inženierija un enerģētika, Vides inženierzinātne
Prof. Dr.habil.geol. Gotfrīds Noviks, Prof. Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks, Asoc.prof. Dr.sc.ing. Jūlija Gušča
2018, RTU promocijas padome

Vārds, uzvārds Studijas RTA doktorantūrā Promocijas darbs Zinātnes nozare, apakšnozare Zinātniskais vadītājs, konsultants Aizstāvēšanas gads
Ansis Ataols Bērziņš

2020

DABISKO VALODU AUTOMATIZĒTA SALĪDZINĀŠANA
KOPSAVILKUMS (LV) KOPSAVILKUMS (ENG)
Informācijas tehnoloģijas Prof. Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Prof. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Dr. sc. ing., pētnieks Lūkass Burģets, pētnieks Matīss Blumberģis
2020
Imants Zarembo 2013 - 2016 Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija (Methodology for Similarity Assessment of Conceptual and Relational Data Models) KOPSAVILKUMS Informācijas tehnoloģijas, sistēmu analīze, modelēšana, projektēšana Prof. Dr.sc.ing. Artis Teilāns, Prof. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts 2017
Sergejs Kodors 2013 - 2016 Topogrāfisko objektu izmaiņu konstatēšanas un atpazīšanas metodoloģija (Methodology of Topographical Object Change Detection and Recognition) KOPSAVILKUMS Informācijas tehnoloģijas, sistēmu analīze, modelēšana, projektēšana Prof. Dr.sc.ing. Pēteris Grabusts, Prof. Dr.sc.ing. Artis Teilāns 2016

Vārds, uzvārds Studijas RTA doktorantūrā Promocijas darbs Zinātnes nozare, apakšnozare Zinātniskais vadītājs, konsultants Aizstāvēšanas gads
Inta Kotāne 2020 - 2023 Apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu snieguma novērtēšana Latvijā (Performance Evaluation of Small and Medium-sized Enterprises in the Manufacturing Industry in Latvia) KOPSAVILKUMS Sociālās zinātnes Prof. Dr.oec. Iveta Mietule 2023, LBTU promocijas padome