2022. gada 26. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības zinātņu promocijas padomes atklātajā sēdēMārtiņš Spridzānsveiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu "E-studiju procesa attīstība militarizētā izglītības iestādē" (zinātniskais vadītājs Dr. paed. profesors Jānis Dzerviniks) unieguva zinātnes doktora (Ph.D.) grādu izglītības zinātnēs, nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē.

Apsveicam un novēlam ilgtermiņa motivāciju, izcilus sasniegumus turpmākos pētījumos, iedvesmojošu un panākumiem bagātu profesionālo karjeru!

RTA Zinātnes un projektu pārvaldības daļa
Foto: A. Abuže