Lai iedrošinātu absolventus, lūdzu uz jautājumiem atbildēt pirmā gada dalībnieces, RTA 2023. gada absolventes Evelīnu Āboliņu un Dainu Krauli.

Runājot ar šī gada absolventiem, jūtu viņu šaubas: kā tas ir - strādāt un piedalīties Indukcijas gadā un/vai mācīties tālāk, vai iespējams visu paspēt. Kā Jums tas izdevās?

Evelīna: Piedalīties projektā, mācīties un strādāt ir iespējams. Projekta uzdevumi un aktivitātes bija kā palīgs darbam izglītības iestādē, jo viss bija saistīts ar manu pedagoģisko darbu.

Daina: Piekrītu, strādāt pilnu slodzi un dalību projektā var apvienot. Projektā, ja uzdod mājasdarbus, tad tie ir viegli izpildāmi - pārsvarā dalīšanās savā pieredzē un materiālos, uz ko saņem atgriezenisko saiti un lietderīgus ieteikumus no speciālistiem. Ja arī kādreiz nesanāk kaut ko izpildīt vai piedalīties lekcijā, vadītāji ir saprotoši, galvenais par to laicīgi paziņot kuratoram vai lektoram.

Kāpēc ir vērts iesaistīties Indukcijas gada projektā?

Evelīna: Tas ir ieguldījums tavai nākotnei, profesionālajai karjerai. Projekts palīdz, atbalsta, iedrošina darīt un sasniegt savu mērķus. Projektā ir grupas kurators, kas ir lielais atbalsts un palīgs ikdienā, kā arī var padziļināti apgūt kādu profesionālas pilnveides kursu pēc izvēles, var iegūt daudz plašākas zināšanas gan teorētiski, gan praktiski. Ar projekta palīdzību ir iespējams iepazīt dažādas citas izglītības iestādes, to vidi, darba stilu. Projektā var iepazīt jaunus draugus (kolēģus), ar kuriem padalīties ar savu pieredzi, zināšanām, veidot sadarbību.

Daina: Piedaloties projektā, jūs jutīsiet atbalstu no kuratoriem un saviem grupas biedriem, kuratoru vērotās nodarbības nekad nav kritizētas, tieši otrādi - paslavē, pastāsta, kādas ir stiprās puses, un iesaka, ja kaut ko varētu darīt labāk vai savādāk. Dod padomus problēmsituācijās, attiecībās ar bērniem, viņu vecākiem vai kolēģiem. Jums būs iespēja iegūt jaunu praktisku pieredzi, viesojoties dažādās izglītības iestādēs Latvijā. Turklāt iegūsiet vēl apliecību par profesionālās kompetences pilnveidi un stipendiju!

Kāds ir lielākais ieguvums, piedaloties Indukcijas gadā?

Evelīna: Iegūtas jaunas un padziļinātākas zināšanas, vērtīga pieredze un jauni draugi (kolēģi). Iespēja izvērtēt sevi kā pedagogu, paskatīties dziļāk, analizēt savu darbību, kas ir stiprās puses, kas ir tas, ko vajadzētu uzlabot, mainīt.

Daina: Lielākais ieguvums, man personīgi, ir praktiskā pieredze, un noteikti apliecība iekļaujošās un speciālās izglītības profesionālās pilnveides kursa apguvē. Ļoti priecājos arī par izveidotām jaunajām draudzībām ar projekta dalībniecēm no Liepājas, par kopā pavadīto laiku.

Varbūt vēl kaut kas, ko gribētu pateikt, bet es nepajautāju?

Daina: Projekta līgumā bija punkts, kur teikts, ka, piedaloties projektā, var strādāt tikai ierobežotu stundu skaitu, tomēr projektā var piedalīties strādājot arī pilnu slodzi, ja jūsu darba devējs tam piekrīt, tā kā neļaujiet šim punktam (ja tāds līgumos vēl ir) jūs atturēt no piedalīšanās.

Skolotājas ieguvušas pozitīvu pieredzi. Aicinām arī 2024. gada ziemas un vasaras absolventus uzdrīkstēties un iesaistīties!

Par projekta aktivitātēm var lasīt https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/eiropas-savienibas-strukturfondi/eiropas-socialais-fonds-plus-esf/esf-4227/, bet aktuālo informāciju par pieteikšanos saņemsiet savos e-pastos.  


Docente Svetlana Ušča 

Foto no E. Āboliņas personīgā arhīva, Evelīna un Daina kopā PII vadītāju Aiju Vindeči, kura atbalstīja meiteņu iesaisti projektā