Doktora studiju programma “Ekonomika un uzņēmējdarbība” tiek īstenota kā kopīgā studiju programma sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un Ventspils Augstskolu. Visās trīs augstskolās šogad ir paredzēta uzņemšana šajā studiju programmā arī valsts finansētās budžeta vietās.

Aprīlī Inta Kotāne veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu snieguma novērtēšana Latvijā” (promocijas darba vadītāja Dr.oec., profesore Iveta Mietule). Jāpiebilst, ka Inta Kotāne kā programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” doktorante piedalījās arī projektā “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” (01.08.2021.-30.11.2023). Tā mērķis ir stiprināt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Ventspils Augstskolas (VeA) un Vidzemes Augstskolas (ViA) akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, uzlabojot doktora līmeņa studiju programmu kvalitāti un konkurētspēju, un nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla atjaunotni. Projekts paredz doktorantu iesaisti akadēmiskajā vai zinātniski pētnieciskajā darbā.

Inta Kotāne ir RTA otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Finanses” direktore, viņa norāda: “Šobrīd ir aktuāli studēt tieši finanses, jo jauniešu finanšu pratība ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgas karjeras izveidē” .

Studiju programma “Finanses” tiek īstenota nepilna laika studiju formā, studiju ilgums ir 2,5 gadi. Studiju programmas mērķauditorija ir pirmā līmeņa studiju programmu absolventi, kas ir motivēti. lai iegūtu finansista kvalifikāciju. Dokumentu iesniegšana notiek attālināti.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto