Projektā ieplānotās aktivitātes ir veiktas pilnībā. Ir izstrādāta, aprobēta jauna profesionālā bakalaura studiju programma. Lai izvērtētu studiju programmu iekļaušanai akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports,” tika izveidota Latvijas un ārvalstu ekspertu speciālās izglītības jomā komanda. Eksperti, izvērtējot RTA iesniegto ziņojumu iekļaušanai akreditētajā studiju virzienā un piedaloties novērtēšanas vizītē RTA, secināja, ka studiju programma ir aktuāla, unikāla un nozīmīga Latvijas sabiedrībā, sagatavojot speciālās izglītības skolotājus. Studiju programmas mērķis, uzdevumi un rezultāti atbilst RTA un Latvijas izglītības attīstības mērķiem. Studiju programmas akadēmiskais personāls ir kvalificēts un motivēts veidot demokrātisku un atbalstošu atmosfēru studiju procesā, kas savukārt stimulē studējošo personības izaugsmi un viņu akadēmisko kompetenču attīstību. Eksperti ieteica iekļaut profesionālā bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports. 

”Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” Studiju kvalitātes komisija 2022. gada 26. oktobrī  pieņēma lēmumu iekļaut Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas akreditētā studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports.” 

2022. gada decembrī projekts noslēdzas, līdz ar to 2022. gada 30. novembrī RTA tika organizēta ESF SAM projekta profesionālās bakalauru studijas programmas “Speciālā izglītība” izstrādes un aprobācijas rezultātu izvērtēšanas konference, kurā tika apkopoti projekta darba rezultāti.   Konferences dalībniekus uzrunāja RTA zinātnes un projektu pārvaldības daļas vadītāja, Dr.oec, asoc.prof. Jeļena Lonska un RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns, Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks.

Konferencē piedalījās un savu izvērtējumu par paveikto sniedza projekta sadarbības partneri no Latvijas augstskolām - LU Dr.paed., prof. Sarmīte Tūbele, DU rektore, Dr.psych., prof. Irēna Kokina, LiepU Dr.paed., prof. Dina Bethere, kā arī ārzemju eksperti - Hradeckrāloves Universitātes Doc. RNDr. Petra Poulova un Klaipēdas universitātes Dr.paed., prof. Ingrida Baranauskiene, Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras pārstāve, Somijas Nacionālās izglītības aģentūras izglītības padomniece Koivula Pirjo. Latvijas speciālo pedagogu asociācijas pārstāve Iluta Vilnīte, Iespējamās misijas pārstāvis Edgars Plētiens runāja par speciālās izglītības skolotāju nepieciešamību Latvijas izglītības iestādēs. Profesionālās bakalaura studiju programmas “Speciālā izglītība” studente Irēna Graviņa iepazīstināja ar jaunās studiju programmas studentu anketēšanas rezultātiem -  studentu viedokli par studiju procesa organizēšanu, tā kvalitāti. 

Visu dalībnieku un ekspertu atzinumi par studiju programmu bija pozitīvi. Tas liecina par to, ka jaunā profesionālā bakalauru studiju programma “Speciālā izglītība” ir darboties spējīga un atbilst mūsdienu iekļaujošās izglītības attīstības tendencēm.


Projekta vad. v.i.  Mg.spec.paed.  Aija Tereško