Programmas mērķis – nodrošināt doktora līmeņa akadēmiskās studijas uzņēmējdarbībā un ekonomikā, sagatavot augsti kvalificētus ekspertus (speciālistus), kuri spēj radīt jaunas zināšanas nozarē un iegūst starptautiskajiem standartiem atbilstošu doktora grādu (PhD).

Programmas uzdevumi ir attīstīt doktorantu kritiski analītiskās pētnieciskās iemaņas, integrējot teorētiskās zināšanas ar lietišķajiem pētījumiem, problēmu risinājumiem, sagatavot zinātniekus, lietišķos pētniekus, ekspertus, augsta līmeņa profesionāļus analītiskajam, pētnieciskajam un vadošajam darbam publiskajā un privātajā sektorā, kā arī paaugstināt pētniecības kvalitāti un kapacitāti Latvijā, Eiropā un kopējā pētniecības telpā.

Studiju programmas direktore profesore Iveta Mietule stāsta: “Šī ir doktora līmeņa studiju programma, kura apvieno triju augstākās izglītības iestāžu mācībspēkus un resursus, lai sagatavotu jaunos zinātniekus. Programma paredz padziļināti apgūt dizaina un vizionāro domāšanu, daudznozaru pieeju, spēju izprast tautsaimniecības attīstību, organizācijas pārvaldību un indivīda uzvedību, pētījumos balstītu lēmumu pieņemšanu, attīstīt dinamisku noturību, lai mērķtiecīgi darbotos pētniecībā un inovāciju īstenošanā uzņēmējdarbībā un ekonomikas viedā izaugsmē.”

Jāpiebilst, ka vairāki studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” doktoranti piedalās arī projektā “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA”. Tā mērķis ir stiprināt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Ventspils Augstskolas (VeA) un Vidzemes Augstskolas (ViA) akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, uzlabojot doktora līmeņa studiju programmu kvalitāti un konkurētspēju un nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla atjaunotni. Projekts paredz doktorantu iesaisti akadēmiskajā vai zinātniski pētnieciskajā darbā.

Pašlaik šajā programmā studē vairāk kā 15 doktoranti. Viena no tiem ir Vera Grāvīte, kuras promocijas darba tēma ir “Mārketinga risinājumi biznesa vērtību palielināšanai Z paaudzes patērētāju

Doktorante Aija Vonoga zinātniskās vadītājas asociētās profesores Andas Zvaigznes vadībā izstrādā darbu “Jaunuzņēmumu biznesa modeļa izstrāde uzņēmējdarbības izaugsmes potenciāla attīstībai”. Sava pētījuma aktualitāti jaunā zinātniece pamato ar to, ka šobrīd Latvijas uzņēmējdarbībā norisinās strauja uzņēmumu veidošanās un attīstība. Jaunuzņēmums — kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kuras pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību. Pētījuma mērķis ir veikt izpēti un izstrādāt jaunuzņēmumu biznesa modeli uzņēmējdarbības izaugsmes potenciāla attīstībai Latvijā.

Inta Kotāne izstrādā promocijas darbu “Apstrādes rūpniecības mazo un vidējo uzņēmumu komercdarbības efektivitātes novērtēšana”. I. Kotāne norāda, ka viņas līdzšinējā pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā veicina promocijas darba izstrādi. “Pagājušā gada nogalē kopā ar promocijas darba vadītāju profesori I. Mietuli piedalījāmies starptautiskajā konferencē “Transformation of Science and Business in New Economy Reality” (Viļņas Universitāte). Zinātniskās konferences ietvaros tika prezentēti pētījuma “Analysis of Business Performance Evaluation Practice at Manufacturing Sector in Latvia” rezultāti.”

Doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” direktore profesore I. Mietule cer, ka jaunie doktori sniegs būtisku pienesumu tautsaimniecībā.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto