Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās". Tā mērķis ir stiprināt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Ventspils Augstskolas (VeA) un Vidzemes Augstskolas (ViA) akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, uzlabojot doktora līmeņa studiju programmu kvalitāti un konkurētspēju, un nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla atjaunotni.

Projektā sākotnēji tika paredzēts sniegt ESF atbalstu atalgojuma un nepieciešamā finansējuma pētniecībai veidā doktorantu iesaistei darbā augstskolā 11 doktorantūras grantu saņēmējiem inženierzinātnēs un tehnoloģijās, sociālās zinātnēs, humanitārās un mākslas zinātnēs. Tomēr projekta gaitā, izvērtējot doktorantu skaitu, iespējas un augstskolu attīstības stratēģijas, projekta partneri vienojās par vietu pārdali divām doktorantūras vietām sociālajās zinātnēs.

Tādējādi no 2022.gada 1.februāra Vidzemes Augstskolā un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā vēl tiks uzņemti papildu divi doktoranti. 2022.gada februārī darbu uzsāks arī divi Ventspils Augstskolas doktoranti.

Jāatgādina, ka Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā zinātniski pētniecisko darbu 2021.gada oktobrī uzsāka 4 doktoranti, Vidzemes Augstskolā – 3.

Projekta vadītāja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
Sandra Murinska