Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) šajā tikšanās reizē pārstāvēja projekta Latvijas komandas koordinatore Ilze Skromule un partnerskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, skolotāja Diāna Gurgāne. Sapulces gaitā tika pārrunātas projekta aktualitātes, analizēti līdz šim paveiktie uzdevumi un izvirzīti mērķi nākamajiem darba posmiem.

Projekta “CoTIC” galvenais mērķis ir uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti iekļaujošās izglītības aspektā. Iepriekšējos darba posmos tika izstrādāti uzdevumi, kā arī identificēti un testēti bērni ar mācīšanās grūtībām. Šajos posmos tika aprobēti uzdevumi tādās jomās kā lasīšana, uztvere, domāšana, fonoloģiskā uztvere, atmiņa, uzmanība, orientēšanās laikā un telpā. Testu rezultāti tika analizēti, lai izprastu bērnu vājās puses un turpmāk izstrādātu mācību materiālus (darba lapas) ar dažādu grūtības pakāpju uzdevumiem, kas palīdzēs skolēniem nonākt pie vielas izpratnes atbilstoši savām spējām.

Nākamā projekta posma galvenais uzdevums ir izstrādāt uzdevumu klāstu dažādos mācību priekšmetos (angļu valoda, matemātika, dzimtā valoda, sociālās zinības un dabaszinības) atbilstoši 2. klases mācību saturam, kas būs palīglīdzeklis skolotājiem darbā ar bērniem ar mācīšanās grūtībām.

 

Diāna Gurgāne, skolotāja