2024. gada 22. februārī plkst. 10.00 Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Cēsu ielā 4, 230. auditorijā) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas Ekonomika un uzņēmējdarbība promocijas padomes atklātā sēdē IEVA ZAUMANE aizstāvēs promocijas darbu "Uzņēmuma iekšējās komunikācijas funkcijas stratēģiskā vadība" ("Strategic management of internal communication function in enterprise"- angļu valodā) zinātnes doktora grāda (Ph.D) iegūšanai sociālajās zinātnēs.

Promocijas darba recenzenti:

- Dr. sc. admin. Una Libkovska, Ventspils Augstskola, Latvija;

- Dr. oec. Anita Auziņa, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvija;

- PhD. Linjuan Rita Men, Floridas Universitāte (University of Florida), ASV.

Ar promocijas darbu var iepazīties Vidzemes Augstskolas bibliotēkā Cēsu ielā 4, Valmierā, un bibliotēkas mājas lapā https://ej.uz/Zaumane_Ieva_promocijas_darbs


2024. gada 22. februārī plkst. 13.00 Vidzemes Augstskolā (Valmierā, Cēsu ielā 4, 230. auditorijā) Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas Ekonomikas un uzņēmējdarbība promocijas padomes atklātā sēdē SANTA LEMŠA aizstāvēs promocijas darbu "Augstākās analītikas ieviešanas izaicinājumi Latvijas organizācijās" ("Challenges of advanced analytics adoption in the organizations of Latvia" - angļu valodā) zinātnes doktora (Ph.D) grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs.

Oficiālie promocijas darba recenzenti:

- Dr. oec. Agita Līviņa, Vidzemes Augstskola, Latvija;

- Dr. oec. Inna Stecenko, Transporta un sakaru institūts, Latvija;

- Ph.D. Luisa Cagica Carvalho, Politecnico Setubal, Portugāle.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Vidzemes Augstskolas bibliotēkā, Cēsu ielā 4, Valmierā, un bibliotēkas mājas lapā https://ej.uz/promocija_Lemsa_Santa.