Tādējādi ir izsludināta uzņemšana profesionālā bakalaura studiju programmā “Skolotājs” modulī “Valodu joma – Angļu un vācu valodas skolotājs”. Interesenti varēs iesniegt dokumentus no 16. jūlija un pretendēt uz valsts finansēto budžeta vietu šajā programmā. 

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns profesors Jānis Dzerviniks norāda: “Skolās ir pieprasījums pēc angļu valodas skolotājiem un, ņemot vērā pakāpenisku atteikšanos no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves skolās, aktualizējas vācu valodas skolotāju sagatavošanas jautājums. IZM veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka 252 skolas nenodrošina skolēniem izvēles iespējas pamatizglītības posmā apgūt kādu no Eiropas Savienības (ES) valstu oficiālajām valodām kā otro svešvalodu. Tas nozīmē, ka tuvāko gadu laikā būs nepieciešami ap 300 ES valstu valodu skolotāji, t.sk. vācu valodas skolotāji”.

Jāpiebilst, ka šī studiju programma akadēmijā tika veiksmīgi īstenota daudzu gadu garumā. RTA ir nepieciešamais akadēmiskais personāls, materiāli tehniskā bāze, lai sagatavotu mūsdienu prasībām atbilstošus svešvalodu pedagogus. Uzņemšanas noteikumi nosaka, ka vidējās izglītības dokumentā reflektantam vērtējums izvēlētās studiju jomas priekšmetos (svešvalodās – angļu un vācu) ir ne zemāks par 7 ballēm. Tāpat būs jākārto arī iestājpārbaudījums. 

Interesenti aicināti iepazīties ar plašāku informāciju RTA mājas lapā: https://www.rta.lv/studiju-programmas/skolotajs-studiju-modulis-valodu-joma-anglu-un-vacu-valodas-skolotajs 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto