Projekts tiek realizēts sadarbībā ar asociētiem partneriem Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju, Rēzeknes 2.vidusskolu, Rēzeknes 3.pamatskolu un Rēzeknes 6.pamaskolu. 

Šī gada septembrī ir noticis projekta pētījuma aktīvās fāzes pirmais, t.i. pirms intervenču posms, Rēzeknes pilsētas skolās veicot 2.-7.klašu skolēnu anonīmu aptauju, kā arī pasniegtā ēdiena atkritumu traukos, kas paliek pēc 1.-7. klašu skolēnu brīvpusdienām, mērīšanu skolu ēdnīcās.

Skolēnu anketēšanas mērķis ir izpētīt bērnu informētības līmeni par pārtikas atkritumu negatīvo ietekmi, viņu zināšanas un attieksmi pret veselīgas ēšanas paradumiem, kā arī noskaidrot skolēnu viedokli par ēdināšanas procesa organizēšanu skolās. Pirms skolēnu aptaujas veikšanas, anketa tika izvērtēta atbilstoši RTA ētikas prasībām un saskaņota RTA Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūtazinātniskās padomes sēdē, kā arī anketa tika validēta uz atlasīto 1.-7. klašu skolēnu grupām katrā skolā. Pirms anketēšanas tika saņemta skolēnu vecāku vai to likumisko pārstāvju piekrišana par bērnu iesaisti aptaujā. Kopumā aptaujā piedalījās nedaudz vairāk kā 900 skolēni. Skolēnu anketēšanas rezultātu analīze tiks iekļauta RTA doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” doktorantes Jutas Dekšnespromocijas darbā “Ēdināšanas procesa skolās transformācija, ieviešot aprites ekonomikas principus” (zinātniskā vadītāja asoc.prof. L.Litavniece).

Savukārt septembra pēdējā nedēļā vienlaicīgi četrās Rēzeknes pilsētas skolās notikusi pasniegtā ēdiena atkritumu traukos mērīšana, kas paliek pēc 1.-7. klašu skolēnu brīvpusdienām. Lauka pētījuma nedēļā skolās tika ieviesta vienotā brīvpusdienu ēdienkarte, lai mazinātu ārējo faktoru ietekmi uz pētījuma rezultātiem. 

Anketēšanā un lauka pētījumā iegūtie rezultāti tiks apstrādāti, lai apzinātu skolēnu attieksmi pret ēdināšanas procesa organizēšanu un pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apmēru Rēzeknes pilsētas skolās ar mērķi informēt skolu direktorus un Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes atbildīgos pārstāvjus, kā arī sagatavojot zinātniskās publikācijas.

Sākot ar oktobri projekta pētījuma testa grupas skolās (t.i. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Rēzeknes 2.vidusskolā un Rēzeknes 3.pamatskolā) tiek ieviestas dažādas uz pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjoma samazināšanu vērstas intervences, balstoties uz pasaules pieredzi šajā jomā, eksperimentāli pārbaudot šo intervenču ietekmi uz pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjomiem atlasītajās skolās. Saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu līdz 2023./2024. mācību gada beigām ir paredzēts veikt vēl vienu skolēnu anketēšanu un divas pārtikas atkritumu mērīšanas Rēzeknes pilsētas skolās, lai atklātu intervenču ietekmes rezultātus. Pētījumā kā references grupa tiek iesaistīta arī Rēzeknes 6.pamatskola, kur pagaidām neviena uz pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjoma samazināšanu vērsta intervence netiks īstenota, taču dati par pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjomu, kas paliek uz skolēnu šķīvjiem pēc pusdienām šajā skolā arī tiks analizēti ar mērķi pārbaudīt, vai intervences testa grupā faktiski samazinājās pasniegtā ēdiena atkritumu daudzums traukos, vai tomēr pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazinājums bija saistīts ar citiem faktoriem, kas ietekmētu jebkurā gadījumā.

Esošais RTA projekts ir starpdisciplinārs, un tajā kopā sadarbojas RTA Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta un RTA Inženierzinātņu institūta pētnieku komandas. Viens no projekta zinātniskajiem rezultātiem ir uz zināšanām balstītās rekomendāciju sistēmas prototipa izstrāde, kas ļaus samazināt plaisu starp esošajām atziņām pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanā un to praktisko ieviešanu ēdināšanas procesu organizēšanā skolās. Prototipa izstrādē ir iesaistīti RTA Inženierzinātņu institūta pētnieki un doktoranti. Ir paredzēts, ka uz zināšanām balstītā rekomendāciju sistēma būs spējīga piedāvāt optimālo risinājumu pasniegtā ēdiena atkritumu traukos apjoma samazināšanai skolā no esošās zināšanu kopas, balstoties uz skolas ekosistēmas parametriem un iespējām.

Projekta komanda pateicas Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei Olgai Burovai, Rēzeknes 2. vidusskolas direktoram Igoram Sergejevam, Rēzeknes 3. pamatskolas direktorei Kristīnei Ustinovai, Rēzeknes 6. pamatskolas direktorei Tatjanai Tokarevai, minēto skolu skolotājiem un ēdnīcu darbiniekiem, kā arī Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam un galvenaispeciālistei ēdināšanas jautājumos Ritai Deksnei par projekta atbalstu un sadarbību.

Pateicamies RTA kolēģiem Dainai Znotiņai, Aijai Vonogai, Sandrai Sprudzānei, Sintijai Augulei, Artūram Āboliņam, Jutai Dekšnei, kā arī RTA studiju programmas “Pārtikas pārstrāde” studentiem Skaidrītei Dzenei, Marijai Pļavniecei, Lāsmai Irbītei, Valteram Grigalam, Arinai Lizunovai, Emīlam Bogdanovam, Armandam Čate, Vitai Seņkānei, Vizmai Vasiļjevai un akadēmiskās maģistra studiju programmas “Vadības zinātne” studentei Kristiānai Jurkānei par brīvprātīgo darbu lauka pētījumā skolu ēdnīcās.

 

Šo pētījumu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekts “Intervenču testēšana un uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas izstrāde pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai skolu ēdināšanā Latvijā”, Nr. lzp-2022/1-0492.