Semināra galvenā tēma – palīdzības un atbalsta sniegšanu audžuvecākiem, risinot audžubērnu uzvedības problēmas. Piedalījās Latgales pilsētu un novadu Sociālo dienestu sociālie darbinieki un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sociālie darbinieki. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ietvaros veiktās sociālo darbinieku un audžuvecāku anketēšanas rezultātiem. Projekta pētniece un RTA viesdocente Tamāra Pīgozne norādīja, ka, gan sociālajiem darbiniekiem, gan audžuvecākiem dažreiz sagādā grūtības atpazīt un novērtēt audžubērnu problemātisko internalizēto un eksternalizēto uzvedību. Sociālie darbinieki uzskata, ka audžuvecākiem ir jāpalīdz audžubērnu problemātiskās uzvedības jautājumu risināšanā, taču audžuvecāki uzskata, ka viņi var tikt galā ar šiem jautājumiem. Kā viens no iemesliem šādai uzskatu atšķirībai varētu būt, ka audžuvecāki ir īpašā lomā. Audžuvecāki nepārņem vecāku pienākumus no bioloģiskajiem vecākiem, audžubērni nekļūst par viņu bērniem. Taču audžuvecākiem tiek deleģēti vecāku pienākumu aspekti (Van den Bergh & Wetering, 2007).  Tiek pieņemts, ka audžuvecāki ir piemēroti un kompetenti audzinātāji, paraprofesionāļi (Fisher, 2000). Viņi īsteno aprūpes palīdzības plānu, kas tiek sastādīts primārās klientu sistēmas  (audžubērni un viņu bioloģiskie vecāki) labā. Viņi ir palīdzības sniedzēji, bet viņiem ir grūti (bailes) lūgt palīdzību, kad rodas grūtības ar audžubērniem, jo ir risks tikt uzskatītiem par nekompetentiem. Protams, iespējami arī citi aspekti: sociālā darbinieka kompetence, sadarbības gaita.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar divām projekta rokasgrāmatām, kas top projekta gaitā: Rokasgrāmata ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sociālajiem darbiniekiem un  Rokasgrāmata audžuvecākiem bērnu uzvedības problēmu vadīšanā. Pirmā rokasgrāmata vairāk domāta sociālajiem darbiniekiem – iesācējiem darbā ar audžuģimenēm, lai palīdzētu veiksmīgāk veidot sadarbību ar audžuģimeni. Otrā rokasgrāmata ir domāta audžuvecākiem bērnu uzvedības problēmu risināšanā, praktiski ieteikumi, metodes, paņēmieni sarunai ar bērnu, viņa uzvedības problēmu izpratnē un adekvātu uzvedības modeļu apguvē.

Arī seminārā tika pievērsta uzmanība audžubērnu uzvedības problēmu atpazīšanai un paņēmieniem to risināšanai. RTA studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja un projekta pētniece Rita Orska iepazīstināja ar uzvedības izpratnes pamatnostādnēm. Savukārt,  Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centra – “Daugavpils” vadītāja Inese Upe dalījās savā pieredzē par uzvedības problēmu risināšanas variantiem. Semināra dalībnieki arī paši aktīvi piedalījās praktiskajās nodarbībās, kur tika analizēti atsevišķi gadījumi ar problemātisku bērnu uzvedību audžuģimenēs, diskusijās analizēja sociālā darbinieka palīdzības un atbalsta variantus šādās situācijās.  Tika secināts, ka internalizēta problemātiska uzvedība ir grūtāk atpazīstama un līdz ar to ne vienmēr bērns saņem savlaicīgu palīdzību. Eksternalizētā problemātiskā uzvedība ir redzama uzreiz: skaļi emocionāli konflikti, agresīva, demonstratīva uzvedība. Tas norāda, ka bērns dod neapzinātu  SOS signālu audžuvecākiem, lai palīdz, atbalsta.

Seminārā gūtas atziņas, apstiprinājumi, sociālā darbinieka izmantotajām pieejām bērnu problemātiskas uzvedības audžuģimenē risināšanai,  palīdzēs sociālajiem darbiniekiem veiksmīgāk sadarboties ar audžuģimenēm, stiprinās viņu profesionālo kompetenci.