Profesors Gotfrīds Noviks strādā RTA (agrāk Rēzeknes Augstskola) kopš augstskolas dibināšanas un ir ieguldījis lielu darbu tās tapšanā un attīstībā. Zinātnieks – habilitētais ģeoloģijas doktors ir bijis Zinātņu prorektors, sagatavojis daudzas zinātniskās publikācijas. G. Noviks ir bijis iniciators zinātniski praktiskās konferences “Vide. Tehnoloģija. Resursi” iedibināšanai, kurā piedalās gan ārzemju viesi, gan mūsu pašu Latvijas akadēmisko aprindu pārstāvji. Profesora pūrā ir arī mācību grāmatas, no kurām mācās daudzās pasaules zemēs.

Profesors G. Noviks par saņemto balvu saka: “Esmu ļoti pateicīgs akadēmijas kolektīvam par tik augstu mana darba novērtējumu. Visi mani 27 darba gadi Rēzeknē bija veltīti vienīgi un tikai Rēzeknes Augstskolas – Tehnoloģiju akadēmijas studiju procesa pilnveidošanai un zinātniskās darbības attīstībai. Kopā ar kolektīvu ir daudz paveikts un sasniegts. Tomēr vairāk ir tā, kas vēl jāpaveic un jāsasniedz. Esmu pārliecināts, ka jaunajai RTA paaudzei ir liels potenciāls un entuziasms iekarot nākamās virsotnes zinātnē un studiju procesā. Bet tikai vajag ņemt vērā, ka progress ir attīstība uz sasniegtā bāzes, nesagraujot to.”

Gada balva ir ikgadējs akadēmijas pasākums, kura mērķis ir apbalvot tos RTA personāla pārstāvjus un sadarbības partnerus, kuri akadēmiskā gada laikā ir guvuši izcilus sasniegumus, sekmējot RTA izaugsmi ar nozīmīgu darbu, ievērojamiem rezultātiem, akcijām un citiem pasākumiem, kas ir būtiski RTA stratēģisko mērķu īstenošanai un atpazīstamības nodrošināšanai.

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Publicitātes foto