Šogad tā notika hibrīdformā – klātienē un izmantojot MS Teams platformu. Konferencē piedalījās 39 dalībnieki, kuri uzstājās ar 23 referātiem. Savus pētījumus prezentēja studenti un docētāji no Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes (Lietuva) un akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studenti, absolventi un docētāji.

Konferences sākumā dalībniekus uzrunāja RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne profesore Iluta Arbidāne, novēlot gūt vērtīgas atziņas noklausoties konferences referātus. Darbs noritēja divās darba grupās: „Ekonomika un vadība” virzienā un „Tiesību zinātnes” virzienā.

Virziena „Ekonomika un vadība” darba grupas (vadītāja Ph. D. Inta Kotāne un Mg.soc.sc. Daina Znotiņa) sesijas ietvaros 30 dalībnieki prezentēja 13 referātus par uzņēmējdarbības un finanšu jomas aktualitātēm. Uz konferenci bija ieradušies studenti un docētāji Simona Jankauskaite, Juras Tamelis no Kauņas Lietišķo zinātņu universitātes, kuri kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem bija veikuši starptautiskus pētījumus un dalījās ar secinājumiem par loģistikas jautājumiem. 

Darba grupas vadītāja Inta Kotāne norāda, ka studentu un docētāju konference, jo īpaši starptautiskā kontekstā, gan studējošajiem, gan arī docētājiem ir iespēja satikties, dalīties ar savu pētījumu rezultātiem un rosināt idejas jauniem turpmākajiem pētījumiem. 

Tiesību zinātnes virziena darba grupā (vadītāji Dr.iur. Artūrs Gaveika un Mg.iur., Mg.soc.sc., Mg.sc.ing. Ilga Krampuža) savus pētījumus prezentēja 9 referenti. Kā atzīmēja darba grupas “Tiesību zinātne” vadītāja Ilga Krampuža, konferencē valdīja īpaša gaisotne, raksturojot to, kā savstarpējas zinātniskas zinātkāres pilnu gan saistībā ar dalībnieku izvēlētajām aktuālajām tēmām, gan diskusijām, kas izraisījās pēc katra referāta, tā apstiprinot klausītāju interesi par dalībnieku pētījumiem.

Kerija Keita Kampāne prezentēja pētījumu “Tiesu vara un iekārta”, sniedzot ieskatu pastāvošajā tiesu sistēmā Latvijā. Par ģimenes tiesu kā iespējamu bērnu tiesību efektīvu realizācijas iespēju klausītājus informēja Viktorija Larkina. Savu skatījumu uz kara medicīnas jēdziena izpratni un tā vēsturisko attīstību aktualitāti mūsdienu tvērumā sniedza Laura Grodze. Raitis Daniels Zvīdriņš konferences klausītājiem piedāvāja skatījumu uz starptautisko humanitāro tiesību neievērošanas seku nozīmīgumu. Bijusī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studente, šobrīd Augstākās tiesas darbiniece Kristīne Ivulāne klātesošos iepazīstināja ar pētījumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību kriminālprocesā procesuālajiem aspektiem Senāta prakses kontekstā. Konferences dalībniekus un klausītājus ieinteresēja Jāņa Gruzniņa skatījums uz ieslodzījumu vietu darbības tiesisko regulējumu un Norvēģijas praksi. Vienaldzīgo nebija arī klausoties Ingas Zalužinskas prezentāciju par apcietinājuma kontroli pirmstiesas kriminālprocesā un piedāvātajiem uzlabojumiem normatīvajos aktos. Kā pēdējais referents bija Edgars Škutāns ar pētījumu par kukuļņemšanas krimināltiesiskajiem aspektiem, kas klausītāju vidū raisīja jautājumus par konkrētās problēmas “mūžīgās” aktualitātes iemesliem.

Pēc katras uzstāšanās turpinājās diskusijas par pētījumiem, nākotnes plāniem un konferenci kā brīnišķīgu iespēju pilnveidot ikvienam savas zināšanas, prezentēšanas prasmi un komunikāciju ar līdzīgi domājošajiem. 

Cerībā, ka konference norisināsies arī nākamajā gadā un uz tikšanos konferencē “Indivīds. Sabiedrība. Valsts”- 2025! 

Konferences organizatore Anita Puzule

Publicitātes foto