Paredzēts, ka 2025. gada 1. aprīlī RTA kļūs par RTU struktūrvienību, savukārt RTU pārņems visas RTA tiesības un saistības. Konsolidācijas rezultātā RTA būs iespēja saņemt gan zinātnes bāzes finansējumu, gan arī finansējumu no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas un noturības fonda, līdzekļus ieguldot zinātnes un studiju procesa attīstībā RTA.

Rektors akadēmiķis Tālis Juhna uzsvēra, ka RTU ir zinātnes universitāte, tāpēc svarīgi apvienot abu augstākos izglītības iestāžu resursus, kapacitāti, lai veidotu vienu veselu, spēcīgu iestādi.

Šī brīža iecere ir tāda, ka pēc reorganizācijas RTU pārņems RTA Līvānu filiāli, kas turpinās darboties kā RTU Līvānu filiāle, pārņems arī RTA dibināto Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu, kas turpinās darboties kā RTU pastarpināta pārvaldes iestāde, kas turpinās īstenot akreditētu vispārējo vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu.

RTA rektore profesore Iveta Mietule uzsver, ka sekojot globālajām tendencēm, kas saistītas ar akadēmiskā personāla, studējošo, kā arī zināšanu un informācijas brīvu apriti un globālu konkurenci, strauju studiju procesa un pētnieciskās darbības digitalizāciju un intensifikāciju, ir būtiski piesaistīt sadarbībā spēcīgu partneri, lai sniegtu pienesumu gan studējošajiem, gan akadēmijas darbiniekiem. “Studenti un mācībspēki varēs izmantot abu augstskolu materiāli tehnisko bāzi, iesaistīties kopīgos projektos, paaugstināt savu konkurētspēju, kopīgi plānot jaunu inovatīvu studiju programmu piedāvājumu reģionā, attīstīt mūžizglītības un tehnoloģiju pārneses procesus,” norāda rektore.

 RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto