Svinīgajā uzrunā akadēmijas rektore profesore Iveta Mietule pateicās studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem par ieguldījumu akadēmijas labā, vēlot turpināt iesāktos darbus, novērtēt Latvijas neatkarību, allaž būt mūsu valsts patriotiem. Svētku brīdi svinīgu padarīja RTA jauktais koris “Sonitum” (vadītājs Jānis Mežinskis).

Dažādās nominācijās “Gada balva 2021./2022.” par īpašiem nopelniem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tika sumināti:

Gada balva par mūža ieguldījumu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Irēna Onževa ilgadēja darbiniece, kura iemantojusi cieņu un atzinību ar mērķtiecīgu, profesionālu darbu pedagogu izglītības studiju programmu īstenošanā.

Gada docētājs. Andris Martinovs

Profesors, inženierzinātņu doktors Andris Martinovs ir studiju virziena “Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” vadītājs, studiju programmu direktors un mācībspēks, kas ne tikai sniedz pētniecībā balstītas profesionālas zināšanas, bet ar savu darbību gan motivē, gan iedvesmo. Kā atzīst kolēģi, studējošie un RTA sadarbības partneri, viņš ir cilvēks, kuram vienmēr ir laiks uzklausīt, konsultēt un dalīties pieredzē. 

Gada darbinieks. Iluta Arbidāne

Profesore, ekonomikas zinātņu doktore Iluta Arbidāne vienlaikus ir arī Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne, kas ar savu profesionālo un iejūtīgo attieksmi pret personālu un studējošajiem izpelnījusies pelnītu atzinību. Fakultātes studenti uzsver, ka dekāne ir saprotošākais, pozitīvākais un jaukākais cilvēks akadēmijā! Iluta Arbidāne ir devusi lielu ieguldījumu akadēmijas attīstībā un iedvesmojusi neskaitāmi daudzus studentus viņu profesionālajai darbībai un izaugsmei.

Gada sadarbības partneris.

SIA Ernst & Young Baltic. RTA augstu novērtē sadarbību ar uzņēmumu Ernst & Young Baltic, kas, pateicoties veiksmīgai komunikācijai un sadarbībai, Rēzeknē, RTA telpās, ir atvēris savu pārstāvniecību un nodarbina apmēram 14 RTA studentus un absolventus, kā arī nodrošina RTA studentiem prakses vietas. Uzņēmuma pārstāvji aktīvi iesaistās publisko lekciju nodrošināšanā grāmatvedības, audita un finanšu jomās.

Gada sadarbības partneris.

Rēzeknes poļu valsts ģimnāzija. Rēzeknes poļu valsts ģimnāzija ir RTA sadarbības partneris daudzu gadu garumā. 2022. gadā Rēzeknes poļu valsts ģimnāzija tās direktores Olgas Burovas personā sniedza nozīmīgu atbalstu pedagogu izglītības studiju programmu izvērtēšanā un akreditācijas procesā. Rēzeknes poļu valsts ģimnāzijas skolotāji kā sadarbības partneri aktīvi iesaistās RTA ERASMUS+ projektu īstenošanā speciālajā un iekļaujošajā izglītībā, popularizējot sadarbību un pieredzi ārvalstīs. Rēzeknes poļu valsts ģimnāzija direktore un skolotāja Olga Burova sniedz atbalstu studiju arī programmai "Lietišķā komunikācija un tulkošana" un nodrošina poļu valodas apguvi RTA studentiem.

Gada students (pamatstudijās).

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Uzņēmējdarbība (Mārketinga sektora vadītājs) students Artis Krasjukovs 2021./2022. studiju gadā studēja Beļģijā Vives Lietišķo zinātņu Universitātē ERASMUS+ programmā.  Viņš ir pirmais students, kas pēc ilgāka laika izmantoja iespēju studēt ārzemēs. Artis ir aktīvs Ekonomikas un pārvaldības fakultātes un RTA pasākumu organizators un RTA popularizētājs sociālajos tīklos.  

Gada students (maģistratūrā).

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Izglītības zinātnes” studente Alisa Lāce.

Alisa Lāce studiju procesā ir mērķtiecīga, apzinīga un neatlaidīga. 2021./2022.studiju gada pavasara semestrī viņa uzstājās ar referātu angļu valodā starptautiskajā Liepājas Universitātes un RTA izglītības zinātņu maģistrantu zinātniskajā konferencē, ārvalstu viesprofesoriem prezentējot savu zinātnisko pētījumu. Sadarbībā ar zinātnisko vadītāju viņa publicēja zinātnisko rakstu "Preconditions for Choosing Online Studies in Latvia" RTA zinātniskajā žurnālā. Pavasara semestrī Alisa Lāce visus studiju kursus nokārtoja  ar vērtējumu 10 (izcili).

Gada zinātnieks. Svetlana Ušča

Vadošā pētniece, izglītības zinātņu doktore, docente Svetlana Ušča aktīvi īsteno pētniecisko darbību, strādājot Valsts pētījuma programmās "Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai" un "Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajai izaugsmei". Sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu zinātniekiem viņa publicē zinātniskos rakstus, kas  ir iekļauti starptautiskās augsti citējamās datubāzēs. Svetlana Ušča ir devusi nozīmīgu ieguldījumu RTA zinātnisko žurnālu sagatavošanā un izdošanā, žurnāls "EDUCATION. INNOVATION. DIVERSITY" 2022.gada oktobrī ir iekļauts datubāzē ERIH PLUS. Svetlana Ušča vada arī studējošo pētnieciskos darbus. Viens no 2022.gadā vadītajiem darbiem pirmsskolas izglītībā tika rekomendēts izdošanai un jau tiek komercializēts. S.Uščas vadībā studentes Agita Potaša un Egita Potaša izstrādāja pasūtījuma pētījumu par Ludzas novada interešu izglītības iespējām un vajadzībām. Svetlana Ušča aktīvi iesaistījās 2022.gada RTA un LiepU izglītības zinātņu maģistrantu zinātniskās konferences organizēšanā, piedalījās Latvijas-Ukrainas programmas projekta izstrādē.

 

RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Publicitātes foto