Eksperti, izvērtējot ziņojumu un piedaloties novērtēšanas vizītē RTA, secināja, ka studiju programmas ir aktuālas, unikālas un nozīmīgas Latvijā un it īpaši Latgalē. Eksperti akcentēja RTA inženierzinātņu jomas nozīmi Latgales sociāli ekonomiskajā attīstībā, jo arī minētās studiju programmas pārstāv tautsaimniecības nozares, kas atzītas par būtiskām Latgales reģiona attīstības plānošanas dokumentos.

Nodibinājuma „Akadēmiskās informācijas centrs” Studiju kvalitātes komisija 2022. gada 4. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu: akreditēt uz sešiem gadiem RTA īstenoto studiju virzienu “Ražošana un pārstrāde” un tam atbilstošās studiju programmas, kas ir saņēmušas kopvērtējumu “labi”.

Visos studiju virziena vērtēšanā izvirzītajos kritērijos ir saņemts vērtējums “atbilst”. Abas Studiju virziena programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” un “Pārtikas produktu pārstrāde” visos izvirzītajos kritērijos ir saņēmušas vērtējumu “labi”.

Kā studiju programmas “Apģērbu dizains un tehnoloģija” stiprās puses tika atzīmētas: izpildītas valsts izglītības un profesiju standartu prasības, atbilstība RTA stratēģijai, mācībspēku augstā kvalifikācija cieša sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, studentu iespēja iesaistīties aktuālu praktisko problēmu risināšanā pielietojot problēmbalstīto mācību metodi, mācībspēku un studentu iesaiste RTA, Latvijas un starptautiskos projektos, pētnieciskajā darbā un citās studentu profesionālo pilnveidi veicinošās aktivitātēs, augsts līmenis akadēmiskā personāla ERASMUS+ apmaiņas programmu mobilitātei, kā arī labs studiju programmas materiāli tehniskais nodrošinājums.

Kā studiju programmas “Pārtikas produktu pārstrāde” stiprās puses tika atzīmētas: saskaņotība starp studiju programmas un studiju kursu sasniedzamajiem rezultātiem; studiju programmas mērķis skaidri atbilst reģionālā darba tirgus vajadzībām; nodrošināti IT resursi tiešsaistes režīma studiju procesa nodrošināšanai un digitālo prasmju attīstībai docētājiem un studentiem; vieslektoru un nozares ekspertu aktīva dalība studiju procesā, studiju kursu satura īstenošanā un pilnveidošanā; izmantotās dažādās studiju metodes; studentcentrēta mācīšana un mācīšanās, ko augstu novērtē studenti, darba devēji un absolventi. kā arī docētāju augstā profesionālā kvalifikācija, kompetence un pieredze savā jomā.

Pozitīvi novērtēta abu studiju programmu docētāju sadarbība zinātnisko publikāciju sagatavošanā un dalība zinātniskajās konferencēs, kā arī studentu iesaiste praktiskajā un pētnieciskajā darbā, iekšējos RTA granta projektos.

Viennozīmīgi ir gandarījums par paveikto, liels paldies programmu direktoriem, docētājiem un studentiem, visiem, kas ieguldīja savu darbu akreditācijas procesa sagatavošanā un norisē. Prieks, ka neapstājamies pie sasniegtā, rit aktīva darbība studiju programmu realizācijā un daudz jaunu ideju nākamajam periodam.

  

Silvija Mežinska, RTA studiju virziena

"Ražošana un pārstrāde" vadītāja

Publicitātes foto