• RTA pētnieki vasarā aktīvi ir piedalījušies starptautiskās tīklošanās pasākumos: sociolingvistikas simpozijā (Beļģijā), baltistikas konferencē (ASV), izglītības zinātņu konferencē “EDULEARN22” (Spānijā). Novembrī plānota dalība izglītības zinātņu un inovāciju konferencē “ICERI2022” (Spānijā). 
  • Iepriekšējā periodā programmas “APVĀRSNIS EIROPA” projektu konkursā tika iesniegti četri projektu pieteikumi (humanitārajās zinātnēs, sociālajās zinātnēs un inženierzinātnēs), no tiem trīs novērtēti zem kvalitātes sliekšņa, viens vēl ir izvērtēšanā. Tiek gatavots projekta pieteikums inženierzinātnēs (otrā kārta).
  • Lai sasniegtu projektā plānotos iznākuma rādītājus un izlietotu projektam paredzēto finansējuma apjomu COVID-19 radītās pandēmijas ietekmē neapmeklēto komandējumu un darba braucienu dēļ, Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) tika iesniegts lūgums pagarināt projekta īstenošanas termiņu par gadu (līdz 2023.gada 23.decembrim). Atbildes vēstulē CFLA konceptuāli atbalsta termiņa pagarinājumu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.784 aģentūra saņemto informāciju sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai kā atbildīgajai iestādei jautājuma virzīšanai un Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai.

Antra Kļavinska, projekta koordinatore