Nozīmīgākās pašreizējās aktivitātes ir projekta ietvaros izstrādātās profesionālā bakalaura studiju programmas “Speciālā izglītība” aprobācija un ziņojuma sagatavošana programmas iekļaušanai studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akreditācijas lapā. Studiju programmas direktore un projekta eksperti sadarbībā ar darba devējiem ir izvērtējuši studiju programmas atbilstību studiju virzienam, nozares attīstības tendencēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, novērtējuši studiju, zinātnes, informatīvo, materiāli tehnisko un finansiālo bāzi studiju programmas īstenošanai, izanalizējuši studiju programmas saturu un mācībspēku sastāvu. 19.aprīlī tika rīkots studiju programmas aprobācijas seminārs, kurā piedalījās gan RTA pārstāvji, gan projekta eksperti no Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes. Seminārā tika apspriesta studiju programmas aprobācijas gaita un tālākie projekta uzdevumi.

Nozīmīga studiju aktivitāte ir fakultātes studentu zinātniskā konference, kura notika šī gada 22.-23.aprīlī. Konferences lielākā darba grupa bija veltīta speciālās izglītības aktualitāšu apspriešanai. Būtiska konferences darba daļa bija veltīta informācijas tehnoloģiju izmantošanai speciālajā izglītībā. Studējošie sniedza ziņojumus par digitālo rīku lietošanu skaņu izrunas korekcijā, digitālo didaktisko spēļu pielietošanu bērnu vārdu krājuma paplašināšanā, digitālo metodisko materiālu izmantošanu matemātisko spēju attīstīšanā. Studējošo referātos aktualizētās tēmas saistījās arī ar skaņu izrunas korekciju, lasītprasmes attīstību, rakstīšanas traucējumu korekciju, matemātisko prasmju attīstību, muzikālo rotaļu pielietojumu orientēšanās telpā prasmju attīstīšanai, dabas vides estētikas metožu izmantošanu, gaismas un smilšu galda pielietojumu, teātra mākslas elementu lietošanu speciālajā izglītībā. Konferences darbā iesaistījās arī ārzemju sadarbības partneri no Bulgārijas, Rumānijas un Turcijas, kuri ziņoja par starptautisko projektu speciālajā izglītībā darba rezultātiem. Par profesionālā bakalaura studiju programmas “Speciālā izglītība” aprobācijas gaitu konferencē ziņoja studiju programmas direktore un projekta vadītāja M.Rozenfelde.

Tālākās ESF projekta aktivitātes šajā studiju gadā saistās ar studiju programmas izvērtēšanas procesu, ko veiks Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras eksperti.

Projekta eksperts Dr.paed., prof. Jānis Dzerviniks