Projekts tiks īstenots sadarbībā ar asociētiem partneriem Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju, Rēzeknes 2. vidusskolu, Rēzeknes 3. pamatskolu un Rēzeknes 6. pamatskolu. Projekta periods ir 01.02.2023.-31.01.2026.

21. februārī RTA notika projekta informatīvā sapulce, kurā piedalījās minēto skolu direktori O. Burova, I. Sergejevs, K. Ustinova, T. Tokareva, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs A. Drelings un galvenā speciāliste ēdināšanas jautājumos R. Deksne, RTA administrācijas pārstāvji un projekta pētnieki.

Projekta tēmas aktualitāte ir saistīta ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgās attīstības mērķi Nr.12.3, kas paredz, ka līdz 2030. gadam pasaulē uz pusi ir jāsamazina pārtikas atkritumu apjoms uz vienu iedzīvotāju mazumtirdzniecības un patēriņa līmeņos un jāsamazina pārtikas zudumi ražošanas un piegādes ķēdēs, tajā skaitā zudumi pēc ražas novākšanas. Saskaņā ar ANO Food Waste indeksa datiem, 2019. gadā pasaulē mājsaimniecībās, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sektorā un mazumtirdzniecībā kopumā tika izšķērdēti 931 miljoni tonnu pārtikas, no tiem 26% veido tieši sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sektors, tajā skaitā arī ēdināšana izglītības iestādēs (United Nations Environment Programme, 2021).

Esošais RTA projekts ir starpdisciplinārs, un tajā kopā sadarbosies RTA Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūta un RTA Inženierzinātņu institūta pētnieku komada: PhD, asoc.prof. Lienīte Litavniece, PhD, asoc.prof. Anda Zvaigzne, Mg.soc. Inese Silicka, PhD, asoc.prof. Sergejs Kodors, PhD, Imants Zarembo, kā arī RTA doktora studiju programmu studenti Inta Kotāne, Juta Dekšne un Ilmārs Apeināns. Projektu vadīs PhD, asoc.prof. Jeļena Lonska.

Projekta laikā RTA pētnieku komanda atbildēs uz tādiem pētnieciskiem jautājumiem, kā: Vai ārzemju pieredze PĒAT samazināšanā skolās var tikt efektīvi pārnesta Latvijā? Kā ir iespējams “savienot” esošās atziņas PĒAT samazināšanā ar to praktisko pielietojumu ēdināšanas procesa organizēšanā Latvijas skolās? Kādi ir Latvijas skolēnu subjektīvie iemesli tam, ka viņi neapēd pasniegto skolas ēdienu līdz galam, un kāds ir skolēnu vērtējums par ēdināšanas procesa organizēšanu skolā?

Projekta laikā RTA pētnieku komanda veiks PĒAT apjoma mērījumus, kas paliek uz skolēnu šķīvjiem pēc 1.-7. klašu skolēnu brīvpusdienām.

Projekta pētījuma testa grupas skolās (t.i. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, Rēzeknes 2.vidusskolā un Rēzeknes 3.pamatskolā) tiks ieviestas dažādas uz PĒAT apjoma samazināšanu vērstas intervences, balstoties uz pasaules pieredzi šajā jomā, eksperimentāli pārbaudot šo intervenču ietekmi uz PEĀT apjomiem atlasītajās skolās.

Piemēram, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā tiks uzstādīts PĒAT apjoma izsekotājs (angl. - Plate Waste Tracker). Ar šīs iekārtas palīdzību ir iespējams izsekot, cik daudz un kāda veida pārtiku izšķērdē skolēni, vienlaicīgi tā ļauj skolēniem sniegt atsauksmes par to, kāpēc viņi izšķērdēja ēdienu. PĒAT izsekotājs tiek plaši izmantots Zviedrijas skolās, kur daudz uzmanības velta pārtikas ilgtspējīgajam patēriņam. Minētā intervence tiks īstenotā sadarbībā ar pētniekiem no Swedish University of Agricultural Sciences (Zviedrija).

Rēzeknes 2.vidusskolā būs informatīvā un skolēnu izglītojošā kampaņa: informatīvā kampaņa ir vienvirziena komunikācija ar skolēniem, kas netiešā veidā ietekmē skolēnu informētības līmeni par veselīgu pārtiku, pārtikas atkritumu negatīvajām sekām, veselīgiem ēšanas paradumiem u.tt., savukārt izglītojošās kampaņas ietvaros skolēni tiks izglītoti par resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pārtikas izšķērdēšanas jautājumiem, pievēršoties pārtikas atkritumu ekoloģiskajai lomai un negatīvajai ietekmei uz vidi, kā arī veselīga uztura nozīmei, tādējādi paaugstinot skolēnu izpratni un pozitīvi ietekmējot viņu ēšanas paradumus.

Rēzeknes 3.pamatskolā ieviestās uz PĒAT samazināšanu vērstās intervences būs saistītas ar ēdināšanas procesa organizatoriskajām izmaiņām, piemēram, viena no intervencēm ir pusdienu pārtraukuma pagarināšana.

Pētījumā kā references grupa tiks iesaistīta arī Rēzeknes 6.pamatskola, kur pagaidām neviena uz PĒAT apjoma samazināšanu vērsta intervence netiks īstenota, taču dati par PĒAT apjomu, kas paliek uz skolēnu šķīvjiem pēc pusdienām šajā skolā arī tiks analizēti ar mērķi pārbaudīt, vai intervences testa grupā faktiski samazināja PĒAT, vai tomēr PĒAT samazinājums bija saistīts ar citiem faktoriem, kas ietekmētu jebkurā gadījumā (Malefors et al., 2022).

Paralēli uz PĒAT apjoma samazināšanu vērsto intervenču īstenošanai un PĒAT apjoma mērīšanai, tiks veikta arī augstāk minēto skolu skolēnu anonīmas strukturētas aptaujas (saskaņojot to ar skolēnu vecākiem) ar mērķi noskaidrot skolēnu subjektīvos PĒAT cēloņus, viņu ēšanas paradumus, saņemt atgriezenisko saiti par ēdināšanas procesa organizēšanu skolās un atklāt intervenču ietekmes rezultātus.

Viens no projekta zinātniskajiem rezultātiem ir uz zināšanām balstītās rekomendāciju sistēmas prototipa izstrāde, kas ļaus samazināt plaisu starp esošajām atziņām PĒAT samazināšanā un to praktisko ieviešanu ēdināšanas procesu organizēšanā skolās. Prototipa izstrādē ir iesaistīti RTA Inženierzinātņu institūta pētnieki un doktoranti. Ir paredzēts, ka uz zināšanām balstītā rekomendāciju sistēma būs spējīga piedāvāt optimālo risinājumu PĒAT apjomu samazināšanai skolā no esošās zināšanu kopas, balstoties uz skolas ekosistēmas parametriem un iespējām.

Papildus projektā kā zinātniskos rezultātus ir paredzēts sagatavot vismaz 3 zinātniskos rakstus, kas tiks publicēti Scopus vai WoS indeksētos Q1/Q2 līmeņa zinātniskajos žurnālos, ar projekta rezultātiem piedalīties vismaz 2 starptautiskās zinātniskās konferencēs, projekta laikā tiks aizstāvēts 1 promocijas darbs projekta tematikā (doktorante J. Dekšne, zin. vadītāja asoc.prof. L. Litavniece)

Projekta pētnieku komanda pateicas Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei Olgai Burovai, Rēzeknes 2. vidusskolas direktoram Igoram Sergejevam, Rēzeknes 3. pamatskolas direktorei Kristīnei Ustinovai, Rēzeknes 6. pamatskolas direktorei Tatjanai Tokarevai, kā arī Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājam Arnoldam Drelingam par projekta idejas atbalstu.

 

United Nations Environment Programme (2021). Food Waste Index Report 2021. Nairobi. Pieejams: https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021

Malefors, C., Sundin, N., Tromp, M., Eriksson, M. (2022). Testing interventions to reduce food waste in school catering. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105997

Šo pētījumu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekts “Intervenču testēšana un uz zināšanām balstītas rekomendāciju sistēmas izstrāde pasniegtā ēdiena atkritumu traukos samazināšanai skolu ēdināšanā Latvijā”, Nr. lzp-2022/1-0492.