Projekta “Tīmeklī veidotā atbalsta sistēma pedagogiem darbā ar bērniem trauksmes mazināšanai kara skartajos reģionos” mērķis ir sniegt psiholoģisku atbalstu personām, jo īpaši Ukrainā, kā arī ārpus tās, kuras ir cietušas no Krievijas militārās agresijas. Projektā no RTA puses iesaistīti vairāki zinātnieki: Aivars Kaupužs, Ēriks Kalvāns, Rita Orska, mākslas terapijas eksperte Aloida Jurčenko, Rīgas Stradiņa universitātes mūzikas terapijas eksperte Aija Ozola, RTA informāciju tehnoloģiju jomas speciālisti, kā arī Ukrainas Nacionālās Izglītības zinātņu akadēmijas Pedagoģijas institūta pārstāvji.

Projektu koordinē RTA docents, vadošais pētnieks A. Kaupužs, kurš uzsver: “Šī brīža situācijā ir ārkārtīgi būtiski veidot digitālos materiālus, kuri būtu noderīgi, pielietojami un mērķtiecīgi izmantojami pedagogu darbā. Ekspertu grupa apkopo zinātniski pamatotas trauksmes mazināšanas metodes, kuras ir atrodamas dažādos avotos. Lietpratēju diskusiju rezultātā tiek izvēlētas efektīvākās metodes, kuras būtu pielietojamas pedagogiem darbā ar bērniem skolas vidē. Izvēlētās metodes tiek strukturētas vienotā mājaslapā, kas atvieglos skolotājiem informācijas meklēšanu un to pielietošanu darbā. Mājaslapā tiek veidota arī psihologu datu bāze, kuri ir gatavi palīdzēt darbā ar bērniem ar paaugstinātu trauksmes līmeni”.

Sarunā A. Kaupužs akcentē būtiskāko šī projekta gaitā.

Kāpēc projektā akcentēta tieši Ukraina? 

- Krievijas agresijas rezultātā Ukrainas sabiedrība pārdzīvo smagu sociālo, ekonomisko un humāno krīzi. Iebrukuma rezultātā daudzas ģimenes ir devušās bēgļu gaitās vai pārcēlušās uz kara neskartajiem reģioniem. Kopā ar ģimenēm liels skaits bērnu ilglaicīgi atrodas paaugstināta stresa un trauksmes stāvoklī. Kā norāda daudzi pētījumi, šāds psiholoģiskais stāvoklis smagi ietekmē bērnu garīgo veselību, kas var attīstīties par nopietnām psihiskām saslimšanām vai uzvedības traucējumiem. 

Ko paredzēts veikt projekta gaitā? 

- Tiks izstrādāta tīmeklī veidota atbalsta sistēma pedagogiem bērnu trauksmes mazināšanai kara skartajās teritorijās, tās saturs ir plānots ar mērķi nodrošināt pedagogus ar efektīvu instrumentu klāstu: kā mazināt bērnu trauksmi kara skartajās teritorijās; metodes un paņēmieni teorētisko un metodisko zināšanu sniegšanai mērķauditorijai (sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogi). Ir iecerēts organizēt vebinārus, iesaistot pedagogus vismaz no 30 skolām Ukrainā. Lai popularizētu projektu, tiks veidoti publicitātes materiāli masu medijiem, iesaistīts plašs izglītības jomā ieinteresēto pušu, izglītības politikas veidotāju loks.

Projekta laikā tiks izstrādāta mājaslapa, kas tajā būs pieejams? 

- Ukrainas sabiedrība, tās izglītības sistēma šobrīd atrodas iepriekš nepieredzētā situācijā. Tādēļ galvenais izglītības politikas mērķis ir iespēju robežās nodrošināt visiem bērniem mācīšanās procesu. Mājaslapā vienkopus būs pieejama zinātniski akceptēta un uz pierādījumiem balstīta metodika trauksmes mazināšanai bērniem. Tās saturā ir paredzēts iekļaut zinātniski pamatotu metožu aprakstus, video materiālus, mūzikas terapijas audioierakstus, labās prakses piemērus u.c. materiālus, kas tiks akceptēti ekspertu darba procesā. 

Kas šobrīd ir paveikts projekta īstenošanas procesā? 

- Esam veiksmīgi sadalījuši pienākumus situācijas analīzei un metožu izvērtēšanai.  Ir izveidota mājaslapas struktūra, kur jau tiek ievietotas metodes turpmākai aprobācijai Ukrainas pedagogiem.  Esam gandarīti, ka mums, RTA zinātniekiem, ir iespēja sniegt savu artavu, jo mājaslapā apkopotie paņēmieni trauksmes mazināšanai bērniem būs lielisks rīks pedagogiem Ukrainā, tādējādi sniedzot savlaicīgu psiholoģisko atbalstu skolā, mazinot slodzi uz atbalsta personāla resursiem, kas kara apstākļos ir ļoti ierobežoti. Saņemot kvalitatīvu aprūpi skolā, uzlabosies gan bērnu, gan vecāku labsajūta, kas mazinās spriedzi sabiedrībā kopumā.

Projektu plānots pabeigt šī gada ietvaros, sniedzot iespēju visiem interesentiem iepazīt izstrādāto materiālu kopumu.

“Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2022. gadā no attīstības sadarbības budžeta”.


RTA projekta darba grupa

Publicitātes foto