Projekta mērķis ir sniegt doktorantiem papildu atbalstu promocijas darba un publikāciju izstrādē, uzlabojot doktora līmeņa studiju programmu kvalitāti un konkurētspēju, kā arī nodrošināt akadēmiskā un zinātniskā personāla atjaunotni. Projektā līdzās citiem doktorantiem strādā Santa Lemša – ViA zinātniskā asistente un doktorante programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība”

Santas promocijas darba tēma ir “Augstākās analītikas adaptācijas izaicinājumi Latvijas organizācijās”. Disertācijas mērķis ir izstrādāt augstākās analītikas līmeņa noteikšanas un rekomendāciju sniedzošu digitālu rīku. Tas būs bez maksas pieejams jebkurai organizācijai Latvijā un tā palīdzību organizācija saņems ieteikumus / rīcības plānu, kas jāveic vai jāturpina darīt, lai varētu ikdienas darbā pielietot augstākās analītikas iespējas. Pētījumu palīdzējušas veikt kompānijas IntraResearch un RAA Consulting.

Santa vada mācību prakses LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studentiem matemātikas un statistikas programmā. Kā docētāja viņa strādā arī ViA studiju programmās, kas saistītas ar finanšu un risku vadību, kur tiek integrētas augstākas analītikas iespējas un pienesums organizāciju ikdienas darbā.

Santas promocijas darba manuskriptu ir plānots pabeigt jau 2023. gada gada augustā, rīks publiski būs pieejams digitālajā vidē septembrī. Darba tēzes ir demonstrētas vairākos pētnieciskajos rakstos un konferenču prezentācijās.

Zinātniskās publikācijas

Lemša, S. (2023). Readiness of Latvia’s Organizations for Advanced Analytics, proceedings of the International Scientific and Practical Conference ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, Rēzekne Academy of Technologies.

Lemša, S. (2023). “Barriers to implement Advanced Analytics in Latvia’s Education industry”, Proceedings of the 15th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Spain.

Konferenču referāti

Lemša, S. (2023). Readiness of Latvia’s Organizations for Advanced Analytics, International Scientific and Practical Conference ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES, Rēzekne Academy of Technologies, 15.06.2023.

Lemša, S. (2023). Barriers to Implement Advanced Analytics in Latvia’s Education Industry. July 3rd-5th, 2023. 15th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Spain.

Lemša, S. (2022). Framework to build Advanced Analytics maturity assessment model: questionnaire design. International Scientific Conference “SOCIETY. TECHNOLOGY. SOLUTIONS”, Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera, April 8th.

Rozentāle S., Lemša, S. (2022). Adaptation of Advanced Analytics in Latvian Educational institutions. International Scientific Conference “SOCIETY. TECHNOLOGY. SOLUTIONS”, Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera, April 8th.