Par institūtu

Humanitāro un sociālo zinātņu joma

Institūta darbības mērķis – stiprināt un paplašināt esošo zinātnisko kapacitāti, nodrošinot zinātniskos pētījumus sociālo zinātņu nozarē un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs Latvijā, Eiropas un pasaules kontekstā, sniedzot praktisku atbalstu EPF realizētajos studiju virzienos un RTA kopumā.

Zinātnes nozares:

  • Sociālās zinātnes (Ekonomika un uzņēmējdarbība, Juridiskās zinātnes, Mediji un komunikācijas zinātne)
  • Humanitārās zinātnes (Vēsture un arheoloģija)

#
BSPI

Institūta personāls

BSPI

Attīstības stratēģija

RTA zinātniskās darbības stratēģijā 2019. - 2025. gadam ietverts plāns modernizēt un integrēt pētniecības un izglītības sektoru, palielinot tā spēju reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem pētniecībā, tehnoloģiju izstrādē un inovācijās un paaugstinot jau studiju laikā radīto produktu ieviešanu tautsaimniecībā, sabiedrības labklājības celšanā.

Balstoties uz RTA zinātniskās darbības stratēģiju 2019-2025. gadam, Institūta darbības vīzija ir kļūt par vadošo institūtu sociālajās zinātnēs Latgales reģionā.

Institūta darbības mērķis ir veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, kas sekmē Latvijas ekonomikas un sociālo zinātņu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

Institūtam kā jaunai RTA struktūrvienībai nākamajos 6 gados jānostiprina un jāattīsta savs zinātniskais potenciāls. Šobrīd Institūtā izveidots spēcīgs, akadēmiskā un zinātniskā personāla tīkls, kas gatavs sniegt ieguldījumu zinātnes attīstībā. Turklāt, ņemot vērā RTA tehnoloģisko nodrošinājumu un zinātnē balstīto tehnoloģiju attīstību, akadēmiskais personāls gatavs savas zināšanas nodot studentiem, radot jaunus un inovatīvus risinājumus ekonomikas un sociālo zinātņu jomā.

Tāpat Institūta akadēmiskais personāls plāno paplašināt savas atbildības sfēras, iekļaujot pētniecībā arī tādas sociālo zinātņu nozares kā komunikācija, multimediju komunikācija un mārketings, kā arī paplašinot akadēmiskā personāla loku.

Nākamo sešu gadu izaicinājums ir nostabilizēt Institūta lomu zinātniskajā vidē, radot pievienoto vērtību ekonomikas un sociālo zinātņu pētniecības un nozaru attīstības procesiem Latvijā, veicinot Latvijas, īpaši Latgales reģiona ekonomisko un sociālo izaugsmi.

BSPI

Darbības virzieni

Pētniecība Institūtā tiek realizēta gan kā akadēmiskā personāla sistemātiski pētījumi kompetences jomās, gan kā mācību procesa sastāvdaļa, realizējot attiecīgo RTA studiju programmu. Pētniecības ietvaros, Institūts:

  • veic pētniecisko darbību sociālo zinātņu jomā un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs;
  • veic zinātnisko pētījumu rezultātu komercializāciju, integrēšanu studiju procesā un tautsaimniecībā;
  • veicina cilvēkresursu iekļaušanos starptautiskajā zinātniskajā apritē sociālo zinātņu jomā, stiprinot saikni starp uzņēmējiem, sabiedrisko sektoru un RTA;
  • iesaista Institūta personālu un RTA studējošos zinātniskajos projektos;
  • rada vidi un nosacījumus inovatīvai pētniecībai un darbībai;
  • uz savstarpējo līgumu pamatiem nodrošināt sadarbību ar citiem Institūta nozares pētniecības, industrijas un akadēmiskiem partneriem, akadēmiskās pētniecības un industriālo pasūtījumu veikšanai;
  • nodrošina Institūta pētījumu rezultātu publicitāti zinātniskajā periodikā, monogrāfijās un starptautiskās datu bāzēs;
  • organizē un piedalās konferencēs u.c. zinātniskajās aktivitātēs.