Par institūtu

Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozare

Institūta mērķis ir pētījumu veikšana inženierzinātņu un tehnoloģiju nozarē, pētniecisko līgumdarbu izpilde inženierzinātnēs un ar to saistītajās starpdisciplinārajās nozarēs, lai nodrošinātu pētniecību un zinātnisko darbību, zinātnē balstītas augstākās izglītības pieejamību, zināšanu pārnesi tautsaimniecībā un sadarbību ar ražošanas sfēru Latgales, Latvijas, Eiropas ekonomikas izaugsmei.

Darbības virzieni:

 • elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • mašīnbūve un mehānika;
 • materiālzinātne;
 • vides inženierija un enerģētika;
 • citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tajā skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas.

#
Inženierzinātņu institūts

Institūta personāls

Institūta direktors

Asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing.
Sergejs Kodors

Sergejs.Kodors@rta.lv

28005585

Inženierzinātņu institūts

Attīstības stratēģija

Inženierzinātņu institūts attīsta un uzlabo nacionālo ekonomiku, veicot pētījumus un sabiedrības izglītošanu un radot inovācijas, lai izstrādātu jaunus produktus un tehnoloģijas atbilstoši “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas darbības un attīstības stratēģijai 2016. – 2023. gadam”.

Ievērojot, ka inženierzinātne pieprasa lielus ieguldījumus aprīkojumu modernizācijā un materiālos, tiek īstenots ilgtermiņu attīstības modelis. Piemēram, lāzertehnoloģijas tiek attīstītas kopš 2013. g. Tagad RTA ir konsorcija biedrs, kuru pārstāv zinātniskās institūcijas no 17 ES valstīm (pēdējais iesniegtais programmas "Apvārsnis 2020" projekta pieteikums lāzertehnoloģijās tika novērtēts virs kvalitātes sliekšņa). Cits piemērs ir pētījumi tālizpētē, kas tika uzsākti 2014. gadā pēc Valsts Zemes dienesta pieprasījuma ar mērķi radīt automātisko būvju kadastra datu aktualizāciju, pielietojot LiDAR tehnoloģiju. Šie pētījumi radīja zinātnisko bāzi, lai veiktu pētījumus jomā, kas saistīta ar tālizpētes tehnoloģiju pielietošanu bioekonomikā un Food 2030.

Stratēģijas uzdevumi 2019-2025:

 • Kļūt par vadošo inženierzinātņu un tehnoloģiju pētniecības un inovāciju centru Austrumlatvijā.
 • Turpināt attīstīt metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas, mašīnbūves, materiālzinātnes, materiālu ražošanas un pārstrādes, būvniecības, elektrotehnikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un datorzinātnes, vides inženierzinātnes, biomasas, ražošanas un pārstrādes (pārtikas pārstrādes, industriālā un apģērbu dizaina, ražošanas loģistikas) u. c. STEM un resursietilpīgās nozares, balstītas uz principu “zinātne → inovācija → prototipu izstrāde → tehnoloģiju pārnese → ražošana”.
 • Sadarbībā ar Mitvaides augstskolu (Vācija) u.c. partneriem turpināt attīstīt pētniecību lāzertehnoloģiju jomā, kā arī lāzertehnoloģiju izmantošanu inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādāšanai, pasūtījuma darbu veikšanai un pētniecisko pakalpojumu sniegšanai Latvijā un ārzemēs.
 • Palielināt doktorantu un doktora grādu ieguvušo skaitu doktora studiju programmā „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”, iesaistīties doktorantūras skolu veidošanā inženierzinātņu virzienos.
 • Nodrošinātas doktora līmeņa studiju iespējas lāzertehnoloģijās.
 • Palielināt ar industrijas tehnoloģiju un inovāciju problēmu izpēti saistīto promocijas darbu un studiju pētniecisko darbu īpatsvaru un izstrādes kvalitāti.
 • Palielināt tehnoloģiskas ievirzes zinātnisko projektu skaitu, to īstenošanā iesaistot gan bakalaura, maģistra, doktora līmeņa studējošos, gan jaunos zinātniekus.
 • Veidot kopīgus projektus un sadarbības platformas gan ar citām AII un zinātniskajām institūcijām, gan ar privātā sektora organizācijām, iesaistoties ES, BJR pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās (Horizon2020 u.c.), valsts pētījumu u.c. programmās, to īstenošanā iesaistot gan bakalaura, maģistra, doktora līmeņa studējošos, gan jaunos zinātniekus.
 • Aktivizēt projektu sagatavošanu STEM jomās.
 • Uzlabot komunikāciju starp zinātniekiem, uzņēmumiem, investoriem. Sadarboties ar valsts nozīmes pētniecības centriem, zinātniskajām institūcijām Latvijā un ārzemēs, reģiona pašvaldībām, valsts, nevalstiskajām organizācijām (turpmāk NVO) un starptautiskajām organizācijām.