Bērni ar attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādes mācību procesā (A)


 

Programmas mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji.

Kurss sniedz zināšanas par skolotāju darba specifiku strādājot ar bērniem,  kuriem ir dažādi attīstības traucējumi, jauniem darba paņēmieniem, bērnu vispārējās attīstības un korekcijas darba iespējām vispārējās pirmsskolas  izglītības iestādēs; sniedz zināšanas un praktiskas prasmes multisensorās pieejas pielietojumā darbā ar izglītojamajiem  ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, skaidro skolotāja un speciālistu (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs)  sadarbības nozīmi un organizāciju bērnu individuālo spēju attīstīšanā un speciālo vajadzību nodrošināšanā pirmsskolā.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 36 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.