Bērni ar dzirdes traucējumiem izglītības procesā

Programmas mērķauditorija - Izglītības iestāžu pedagogi, kurās izglītojas izglītojamie ar dzirdes traucējumiem.

Programmas mērķis - sniegt zināšanas par darba ar izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem metodiku, veidot prasmes sniegt atbalstu vispārējās izglītības iestādes iekļaujošā izglītošanas procesā bērniem ar dzirdes traucējumiem

Programmas anotācija. Surdopedagoģijas pamati: sniegt zināšanas par dzirdes traucējumu būtību, pedagoģiskā darba paņēmieni dzirdes traucējumu kompensācijā un kopējās bērna attīstības korekcijā, darba ar izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem metodika; izglītojamo ar dzirdes traucējumiem attīstības īpatnības; prasmes sniegt atbalstu izglītošanas procesā bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Programmas saturs:

  • Dzirdes traucējumu būtība. Dzirdes traucējumu jēdziens. Dzirdes traucējumu rašanās iemesli. Dzirdes traucējumu smaguma pakāpes un īss to raksturojums. Dzirdes traucējumu korekcijas iespējas. Kohleārais implants, dzirdes aparāti, tehnoloģijas dzirdes traucējumu mazināšanai. Dzirdes aparāta darbība, apkope.
  • Bērnu ar dzirdes traucējumiem psiholoģiskās īpatnības. Izglītojamais ar dzirdes traucējumiem mācību procesā. Valodas veidošanas un dzirdes uztveres attīstīšanas metodika. Dzirdes uztveres attīstīšanas aspekti. Valodas attīstīšanas darbs ārpusstundu darbā. Individuālā darba stundu dzirdes uztveres attīstīšanai un izrunas veidošanai struktūra, organizācija. Metodiskie darba paņēmieni. Metodiskie ieteikumi pedagogiem darbam ar vecākiem, kuru bērniem ir kohleārie implanti.
  • Atbalsta pasākumi vispārējās izglītības iestādē integrētajiem izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem. Bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanas iespējas, izglītošana speciālās skolās un integrācija vispārējās izglītības iestādēs. Izglītojamo ar dzirdes traucējumiem integrācijas priekšnoteikumi. Traucējumu izpausmes mācību procesā. Atbalsta pasākumi. Logopēda darba pamatprasības. Vecāku iesaiste izglītības procesā. Konsultatīvās individuālās nodarbības. Individuālie izglītības plāni.


NORISES LAIKI:

20.01.2023., plkst. 9.00-14.10 (tiešsaiste)

27.01.2023., plkst. 9.00-14.10 (tiešsaiste)


Noslēgumā tiks izsniegta RTA Mūžizglītības centra apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi (12 st.).

Programmas cena - EUR 50,00 - 70,00 (atkarībā no cilvēku skaita grupā).