Bērnu interešu aizsardzības juridiski psiholoģiskais aspekts (A)


 

Programmas mērķauditorija: izglītības iestāžu speciālisti, kuriem saskaņā ar darba funkciju pastāv iespēja, vai arī ikdienā notiek darbs ar bērnu tiesību aizsardzību saistītām lietām: sociālie pedagogi un psihologi, kuri strādā ar bērniem; vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogi; izglītības iestādes vadītājs un vadītāja vietnieks audzināšanas darbā; jaunatnes lietu speciālists.

 Kursu programma piedāvā apgūt zināšanas un izkopt prasmes darbam ar dažādas socializācijas pakāpes, etniskās piederības bērniem jautājumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību sistēmu valstī un normatīvo regulējumu, kā arī tā pielietojumu starptautiskā un nacionālā līmenī, institucionālās sadarbības iespējām; iepazīstināt ar subjektu un dalībnieku tiesisko statusu bērnu interešu aizsardzības jomā, kā arī sistematizēt un vairot klausītāju psiholoģiskās zināšanas, uzlabojot viņu psiholoģisko kompetenci vardarbības pret bērnu faktu identificēšanā, to intervences un profilakses iespējām, kā arī saudzējošas komunikācijas nodibināšanā un tās procesa īstenošanā starp tiesisko attiecību procesā iesaistītajām personām.

Programmas moduļi:

  • Ģimenes jēdziens: vecāki, bērni, viņu attiecības LR Civillikuma izpratnē.
  • Bērnu tiesību starptautiskais regulējums un nacionālais regulējums.
  • Bērna psiholoģija.
  • Vardarbība pret bērnu
  • Starpinstitucionālā un strapprofesionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā
  • Prasmju izkopšanas treniņš komunikācijai ar bērnu.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 24 vai 12 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.