Datorgrāmatvedība (Mācības pieaugušajiem, VIAA projekts, 9. kārta)

Studiju programma: Ekonomika

Izglītības dokuments:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra apliecība

Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Priekšzināšanu līmenis: Iemaņas darbā ar Internet pārlūkprogrammu, Windows, zināšanas grāmatvedībā.

Studiju kursa sasniedzamie mācīšanās rezultāti: Studiju kursa apguves rezultātā tiek iegūtas zināšanas par grāmatvedības darba organizēšanu, datu apstrādi un grāmatvedības informācijas uzskaites nodrošināšanu, kā arī prasmes rīkoties ar grāmatvedības datorprogrammu "Zalktis".

Papildus tiek iegūtas zināšanas par grāmatvedības uzskaites nodrošināšanas pamatiespējām ar "Jumis" programmu, kā arī prasmes darboties šajā programmā. Kursa laikā tiek attīstīta digitālā kompetence, kā arī sociālā un mācīšanās kompetence.

Materiāltehniskais nodrošinājums: Dators ar MS Windows OS un Internet pieslēgumu.

Studiju kursa stundu (akadēmiskās) skaits: 80

Kontaktstundas: 40

Patstāvīgais darbs: 40

Noslēguma pārbaudījums: Ieskaite


Plānotais izglītības programmas īstenošanas periods (nedēļās): 10

Norises forma: attālināti

Plānotais mācību norises laiks: darba dienu vakari un brīvdienas


ES fondu un valsts finansējums - 90%

Personīgais līdzfinansējums - 10%, t.i., 36 eur.NODARBĪBU GRAFIKS