Iespēja veikt svešvalodu zināšanu pārbaudi

  • RTA MIC piedāvā interesentiem iespēju veikt svešvalodas (angļu vai vācu) zināšanu pārbaudi, ievērojot Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei. Tiek testētas četras valodas prasmes: klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un mutvārdi.
  • Svešvalodu pārbaudes iespēja palīdz:
  • objektīvi novērtēt konkrētās svešvalodas zināšanu un prasmju līmeni;
  • noskaidrot "zināšanu robus" un motivēt turpmāku valodas apguvi, iemaņu un prasmju pilnveidi;
  • zināšanu novērtējumu izmantot turpmākiem profesionāliem mērķiem vai personīgajai izaugsmei. 
  • Pēc svešvalodu zināšanu pārbaudes tiek izsniegts RTA sertifikāts, kas apliecina attiecīgās svešvalodas zināšanu līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm (https://www.coe.int/en/web/language-policy/home) valodu apguvei.
  • IEVĒRĪBAI! Iegūtie rezultāti ir paredzēti tikai personīgai vai individuālai profesionālai lietošanai, nav pielīdzināmi starptautiski atzītajiem valodu eksāmeniem.
  • Svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes izmaksas ir 110.00 EUR.
  • Pieteikšanās: muzizglitiba@rta.lv